Fonder och värdepapper på Investerings­sparkonto

Fonder, aktier och andra värdepapper som du kan ha på ditt Investerings­sparkonto i Handelsbanken

Konto för köp och försäljning

Konto för likvida medel vid köp och försäljning av fonder, aktier och andra värdepapper.

Fonder

 • Handelsbankens fonder 
 • Fonder hos andra banker/fondbolag än Handelsbanken som du kan handla med på vårt fondtorg c/o Handelsbanken
 • Handelsbankens börshandlade fonder
 • Övriga börshandlade fonder

Tillåtna marknadsplatser

 • Reglerade marknader inom EES-området
 • Handelsplattformar inom EES-området
 • Vissa reglerade marknader utanför EES (såsom New York och Tokyo)

Strukturerade produkter

Strukturerade produkter som handlas på tillåtna marknadsplatser, till exempel:
 • Aktieindexobligationer
 • Certifikat Bull och Bear
 • Indexcertifikat
 • Tillväxtcertifikat

Aktier och warranter

Aktier och warranter som handlas på tillåtna marknadsplatser.

Räntebärande värdepapper i SEK

Obligationer, räntebärande certifikat och konvertibla skuldebrev som handlas på tillåtna marknadsplatser.


Vad du inte kan ha på Investerings­sparkonto i Handelsbanken

 • Utländska valutor
 • Onoterade aktier och värdepapper
 • Optioner och andra derivat som förvaras på optionskonto 
 • Futures och valutaterminer 
 • Konvertibla skuldebrev som grundas på ett anställningsavtal (så kallade personalkonvertibler) 
 • Premieobligationer 
 • Räntebärande värdepapper i utländsk valuta 
 • Aktier där du eller dina närstående äger mer än tio procent av företagets röster eller kapital
 • Aktier i fåmansföretag som omfattas av särskilda beskattningsregler i inkomstskattelagen (kvalificerade andelar)