Hållbara fonder

Vårt mål är att skapa god avkastning på ditt sparande och samtidigt verka för en hållbar framtid
Härlig vy över fält och bondgård

Ökade krav på hållbarhet

Synen och kraven på företags ansvarstagande har ökat och det finns en tydlig förväntan på att företag ska leverera långsiktigt värde till alla intressenter, inte bara till aktieägarna. Det gäller även oss som kapitalförvaltare. Vi är övertygade om att investeringar i hållbara affärsmodeller, som verkar inom planetens gränser, är en förutsättning för att generera finansiellt värde till våra kunder. Genom att investera hållbart och påverka bolag att agera mer ansvarsfullt, försöker vi leverera i linje med vår vision. Det vill säga att skapa både finansiell avkastning samtidigt som vi verkar för en hållbar framtid.

Om risk: Historisk utveckling är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik.

Avsnitt 6: Hur kan man välja hållbara fonder?

Gör du hållbara val i vardagen? Du kanske cyklar till jobbet eller köper närodlade matvaror? På samma sätt kan du göra hållbara val i ditt fondsparande. I det här avsnittet av Fondskolan berättar Rebecca allt du behöver veta om hållbara fonder.

Tid: 3 min 17 sek

Handelsbankens syn på krigsmateriel och vapenindustrin

En självklar utgångspunkt för Handelsbankens syn på vapen- och försvarsindustrin är varje lands rätt till självförsvar, i enlighet med FN:s stadgar. En annan utgångspunkt är de regelverk, certifieringar och märkningar som under en lång tid tillbaka växt fram inom hållbarhetsområdet. Det är ett område som är under ständig utveckling och har att hantera många komplicerade frågor och målkonflikter och något vi har att förhålla oss till i vårt hållbarhetsarbete. Nu sker en diskussion inte bara i Sverige utan också internationellt om hur dessa ramverk ska utformas framöver. Det är bra och något vi välkomnar. 


exclude include engage icon

Så arbetar vi med hållbarhet i vår förvaltning

Utgångspunkten i våra fonder är att vi tar hänsyn till miljö, sociala aspekter och bolagsstyrning i våra investeringsprocesser, analyser och investeringsbeslut i enlighet med vårt åtagande till FN:s principer för Ansvarsfulla investeringar, PRI. Vi värnar särskilt om internationella normer och konventioner i linje med vårt åtagande till FN-initiativet Global Compact och dess fyra principiella områden: mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. Vi arbetar utifrån tre metoder: Välja bort, Välja in och Påverka.

Välja in

Vi använder våra resurser och vår kompetens till att aktivt söka efter bolag med lösningar på hållbarhetsutmaningar, som till exempel vattenrening och energieffektivisering. Ett annat sätt för att påskynda utvecklingen är att välja bolag som arbetar med att ställa om verksamheten i en mer hållbar riktning, så kallade omställningsbolag.

Välja bort

Vi väljer bort vissa produkter och tjänster som löper stor risk att ha negativa effekter på vår omvärld och investeringar som är oförenliga med vår roll som ansvarsfull investerare. Det innebär att vi väljer bort investeringar i alkohol, tobak, cannabis, kommersiell spelverksamhet, vapen och krigsmateriel, pornografi samt fossila bränslen.

Påverka

Som en betydande investerare har vi ett ansvar och en möjlighet att påverka bolag att agera ansvarsfullt samt att verka för att kapitalförvaltningsbranschen utvecklar sitt hållbarhetsarbete. Vi gör detta genom dialoger och ägarstyrningsarbete samt genom att delta i investerarnätverk.


Film - Hållbart fondsparande - EFN

Längd 26 minuter
I korthet

Förvaltaren berättar om fonden Handelsbanken Hållbar Energi

  • Området "klimat" växer många gånger snabbare än BNP
  • Månadsspara för att sprida riskerna över tid
  • Tack vare fondens storlek kan den vara med och påverka

Längd: 26.03 minuter


Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond i kurslistan. Fondlista
Sammanfattning av investerares rättigheter

Klimat i fokus

Klimatfrågan är en av de största utmaningarna vårt samhälle stått inför. I klimatrapporten från Handelsbanken Kapitalförvaltning kan du läsa hur vi arbetar med och hanterar klimatrisker och möjligheter samt vårt arbete framåt. I rapporten redovisar vi även koldioxidavtrycket för de flesta av våra fonder.