1. Hållbarhetsrelaterade upplysningar fondförsäkring

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Miljörelaterade och sociala egenskaper i fondförsäkring

Så främjar fondförsäkringar miljörelaterade och sociala egenskaper

Produktens miljörelaterade och/eller sociala egenskaper

Denna försäkring främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom att hållbarhetsgranska och välja in fonder med god hållbarhetsprestanda till fondutbudet.

Miljörelaterade egenskaper främjas genom att fondförsäkringen väljer bort fonder från utbudet med investeringar i bolag med verksamhet kopplat till fossila bränslen. Fondutbudet genomlyses regelbundet för att identifiera bolag som bryter mot internationella normer och konventioner relaterade till miljöfrågor. Fonder väljs även in till utbudet genom en fondurvalsprocess som premierar ett systematiskt hållbarhetsarbete där miljö-och klimataspekter är i fokus.

Sociala egenskaper främjas genom att fondförsäkringen väljer bort investeringar i bolag med verksamhet kopplat till förbjudna vapen och kärnvapen. Fondutbudet genomlyses regelbundet för att identifiera bolag som bryter mot internationella normer och konventioner relaterade till att välja bort bolag som bryter mot internationella normer och konventioner relaterade till mänskliga rättigheter, arbetsrätt eller bekämpning av korruption och mutor.

Försäkringslista - överblick

Handelsbanken Liv erbjuder ett 20-tal fondförsäkringar. Här finner du mer information om hur försäkringsprodukten och det valbara fondutbudet integrerar hållbarhet.  

Även information om depåförsäkring finns att tillgå.

Ingen målsättning om hållbara investeringar

Denna fondförsäkring främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar men har inte hållbara investeringar som mål. Det innebär att fondförsäkringen bland annat tar hänsyn till miljö och klimat samt mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling. Fondförsäkringen kan även placera i vad som definieras som hållbara investeringar, enligt EU-förordning 2019/2088 (Förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn, SFDR).

Så integreras hållbarhetsrisker i investeringsbesluten

Varje fond i utbudet utvärderas utifrån hållbarhetsrisker enligt en fastställd process på både fond och fondbolagsnivå. Exempelvis ställs för att inkluderas som valbar fond krav på ett systematiskt hållbarhetsarbete med hänsyn till internationella normer och konventioner . Handelsbanken Liv har även åtagit sig att följa ett antal frivilliga ramverk med gemensamt syfte att uppmuntra och underlätta hållbara investeringar. Handelsbanken har exempelvis undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI) och ansvarsfull bankverksamhet (PRB) samt står bakom det frivilliga FN-initiativet Global Compact.  

Investeringsstrategi

Denna försäkring tillhandahåller ett erbjudande av fonder som är granskade och invalda efter beslut av Handelsbanken Livs fondurvalskommitté och vd. Fondurvalskommittén ska välja in fonder  som utöver god finansiell prestanda integrerar ett systematiskt hållbarhetsarbete på både fondnivå och fondbolagsnivå. Fonder vars verksamhet står i strid med Handelsbankens, policyer, riktlinjer och ställningstaganden väljs bort.

För att säkerställa en kontinuerligt god hållbarhetsprestanda och utesluta fonder som inte lever upp till Handelsbanken Livs krav på ansvarsfulla investeringar utvärderas fonderna i utbudet kontinuerligt enligt en fastställd utvärderingsprocess. Bedöms två eller flera fonder relativt lika i avkastnings- och riskperspektiv premieras den fond som har bäst helhetsbetyg avseende hållbarhet. Fonder i utbudet ska uppfylla de krav Bolaget ställer på ansvarsfulla investeringar. För att bidra till hållbar utveckling ska dialog föras proaktivt och reaktivt med fondleverantörerna. Bolaget kan också välja bort fonder ur utbudet om påverkan och dialog inte ger önskad utveckling. Det är Bolagets Fondurvalskommitté som sammanställer granskning och bereder underlag för beslut av fonder som ska väljas in eller tas bort ur fondsortimentet. Beslutet fattas av VD.

Hållbarhetskraven innebär att enbart fonder som integrerar hållbarhet i sin investeringsbeslutsprocess, arbetar med aktivt ägarskap och som på både fond och fondbolagsnivå antagit policies eller principer för ett systematiskt hållbarhetsarbete väljs in. 

Fonder med investeringar i förbjudna vapen, kärnvapen och kol exkluderas enligt Handelsbanken Livs Policy för Ansvarsfulla investeringar helt ur fondutbudet. Majoriteten av fonderna väljer även bort investeringar i fossila bränslen (kol, olja och gas). 

Att underliggande investeringar följer praxis för god bolagsstyrning säkerställs genom att ESG-rating beaktas och betygsätts vid investeringar. Normer och konventioner som rör mänskliga rättigheter, inklusive barns rättigheter, och arbetstagares rättigheter ingår i den halvårsvisa genomlysningen som ligger till grund för påverkansarbete. Jämställdhet utvärderas särskilt i due diligence av fondbolag. I det fall fonder efter påverkansarbete fortfarande inte når upp till kraven på god bolagsstyrning exkluderas fond efter beslut av Handelsbanken Livs VD.

Kontroll av miljörelaterade och/eller sociala egenskaper

Fonderna  i försäkringens investeringserbjudande  övervakas kontinuerligt för att säkerställa uppfyllandet av de miljörelaterade och social egenskaperna, Screening görs halvårsvis och om avvikelser upptäcks sätts fonden under särskild bevakning med tätare uppföljning. Övervakningen säkerställer att fonder inte investerar i exkluderade branscher samt att fonder lever upp till krav på hållbarhet i enlighet med normer, internationella konventioner samt krav på god bolagsstyrning. 

Miljörelaterade egenskaper övervakas genom följande indikatorer

 • Koldioxidavtryck beaktas och betygsätts vid investeringar 

 • Investeringar i gröna obligationer, förnybar energi och nya tekniker ökar kontinuerligt

 • Mål, mätetal och metod för att säkerställa Parislinjering utvecklas

 • TCFD rapportering publiceras publikt

 • Tar hänsyn till miljö- och klimatförändringar i sin verksamhet och aktivt arbetar med en omställning i linje med Parisavtalet

 • Arbetar systematiskt arbetar med att reducera sin negativa påverkan på miljön samt bidrar till en  transparent rapportering

 • Väljer bort investeringar i bolag med betydande verksamhet inom produktion och/eller distribution kopplat till utvinning av fossila bränslen*

Handelsbanken Liv undviker sedan tidigare investeringar i företag med betydande verksamhet inom brytning av förbränningskol eller i kraftbolag som har förbränningskol som stor energikälla. Vi uppmanar även till att redovisa koldioxidavtryck i fonderna samt att upprätta hållbarhetsprofiler.

* Principen att välja bort fossila bränslen kan undantas för bolag som är involverade i kraftgenerering och ställer om sin verksamhet från fossil energiproduktion till förnybar.

Sociala egenskaper övervakas genom följande indikatorer

 • ESG-rating beaktas och betygsätts vid investeringar

 • Normer och konventioner som rör mänskliga rättigheter, inklusive barns rättigheter, och arbetstagares rättigheter ingår i den halvårsvisa genomlysningen som ligger till grund för påverkansarbete

 • Jämställdhet utvärderas särskilt i due diligence av fondbolag

 • Stödjer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI)

 • Att fondbolag har antagit policyer och/eller principer för ett systematiskt hållbarhetsarbete

 • Väljer bort investeringar i bolag som är delaktiga i tillverkning eller distribution av förbjudna vapen samt kärnvapen

 • Integrerar hållbarhet i sin investeringsprocess och arbetar med aktivt ägarskap

Metodologier

Fonderna utvärderas genom en omfattande analys av fondbolaget som förvaltar aktuell fond. Utgångspunkten är riktlinjer för ansvarsfulla investeringar, kapacitet i organisationen för ett systematisk hållbarhetsarbete och effekten av uppföljningsprocesser. På fondnivå bedömer vi sedan hur väl hållbarhet integreras och ambitionerna för framtiden. Tillvägagångssättet anpassas till fondens tillgångsslag och investeringsinriktning. 

Utifrån vår metodik sätter vi slutligen betyg på fondens hållbarhetsarbete. I urvalet premieras fonder som integrerar hållbarhet och har ett aktivt påverkan- och ägarstyrningsarbete. Arbetet innebar att ett flertal fonder som inte nått upp till kraven valts bort ur utbudet. De fonder som valts in har haft en tydligare hållbarhetsinriktning. Tydliggör koppling till övervakning av miljörelaterade och sociala egenskaper och indikatorer ovan

Datakällor och bearbetning 

Handelsbanken Liv utvärderar investeringarna utifrån hållbarhetsfaktorer både kvalitativt med egen analys och med kvantitativ analys. 

Information om fondernas i fondförsäkringens exponering mot exkluderade investeringar och bristande efterlevnad av internationella normer och konventioner övervakas genom en kontinuerlig screening gjord av externa data leverantörer. 

Begränsningar i metoder och data 

Informationen om fondutbudets exponering mot exkluderade verksamheter och avvikelser mot internationella normer och konventioner är begränsad till information som görs tillgänglig från publikt från bolagen i fondutbudets investeringar. Det innebär att det inte alltid går att säkerställa den exakta exponeringen mot dessa verksamheter. 

Granskning och utvärdering (due diligence)

Fonderna utvärderas genom en omfattande analys av fondbolaget utifrån vissa hållbarhetsparametrar som till exempel riktlinjer, kapacitet i organisationen för ett systematisk hållbarhetsarbete och effekten av uppföljningsprocesser. På fondnivå bedömer vi bland annat hur väl hållbarhet integreras och hur förvaltningens ambitioner för framtiden ser ut. Tillvägagångssättet anpassas till fondens tillgångsslag och investeringsinriktning. Utifrån en internt utvecklad modell sätter vi slutligen betyg på fondens hållbarhetsarbete. Vi premierar fonder som integrerar hållbarhet och har ett aktivt påverkan- och ägarstyrningsarbete

I vår utvärderingsmodell av fondbolagen analyserar och bedömer vi både fondbolag och fond utifrån från en intern betygsskala. Betyg sätts vid inval av fondbolaget och vi följer minst årligen upp bedömningen: En enkät skickas ut årligen med utvalda delar för fördjupning som sedan används vid dialog med fondbolagen. Vi analyserar till exempel:

 • Fondbolaget – utöver policyer, systematik för uppföljning av hållbarhetsarbetet granskas även för hållbarhetsarbetet i organisationen där fördjupningsområden är SDG-integrering och TCFD implementering

 • Förvaltning – Vi bedömer och analyserar integreringen av hållbarhetspolicyn i förvaltningen.  Påverkansarbetet är även i fokus till exempel hur dialogarbete målsätts och följs upp. Även hur fonden adresserar SDG:erna i investeringarna bedöms

 • ESG-data – analysverktyg exempelvis Morningstar Direct, ISS Ethix och Pacta används för  och analyserar förvaltat kapital för att se hur hållbarhetsrisker hanteras

Därefter sätts ett totalbetyg. Handelsbanken Liv  köper delar av denna analys från Handelsbankenkoncernens produktutvärderare. Gemensamt ramverket för utvärderingen ligger till grund för analysen på så sätt har vi möjlighet att utifrån våra ställningstaganden tillsammans påverka fondleverantörer i en hållbar riktning.

Arbete för påverkan

Minst en gång per år träffar vi på Handelsbanken Liv de fondbolag som vi samarbetar med. I  granskningen av ett fondbolag inhämtas omfattande information om fondens förutsättningar att förvalta sitt kapital med hänsyn till hållbarhet. För att bidra till en hållbar utveckling har vi identifierat fokusområden, som till exempel klimat. Vi uppmuntrar våra fondleverantörer att börja klimatrapportera och göra liknande ställningstaganden som vi gör. Vi kan även lyfta fram bästa praxis inom ett visst område.

För att bedöma hur enskilda fondinvesteringar i sin tur arbetar med sitt påverkansarbete granskas och betygssätts även om förvaltaren i sig på ett tydligt sätt beaktar hållbarhetsfrågor och hållbarhetsprestanda i analys och portföljkonstruktion. Betyget sätts på en femgradig skala 

Åtgärder som vidtagits eller planerar att vidtas

I Handelsbanken Liv ser vi möjligheter att bidra till flera av de globala målen inom Agenda 2030 och till Parisavtalet. Under 2020 har hållbarhetsmål antagits som ger en takt och riktning i omställningen av förvaltat kapital.