Vid dödsfall − en översikt

Det är mycket att ta hand om när en nära anhörig dör. Här är en översikt över det som rör banken.

1. Att göra i direkt närtid

Tillgångar, skulder och banktjänster 

När ett dödsbo bildas avslutar vi automatiskt BankID, kort och internetbanken för att skydda dödsboets tillgångar. Även stående överföringar, e-faktura och plusgiro avslutas. Om bank-eller servicefack finns behöver en inventering av facket göras. 

Beställ dödsfallsintyg med släktutredning

För att kunna styrka att du har rätt att representera dödsboet behöver du visa upp ett dödsfallsintyg. Intyget kan behövas för att avsluta avtal och autogiron eller tala med försäkringsbolag och en boutredningsman. Beställ dödsfallsintyg från Skatteverket. 

Vårda dödsboets ekonomi − betala räkningar

Behöver du hjälp med att betala dödsboets räkningar? Då kontaktar du oss, vi hjälper dig avgiftsfritt upp till 12 månader efter dödsfallet.
Autogiro avslutar du genom att kontakta respektive betalningsmottagare. Och glöm inte adressändra om det behövs - det gör du hos Skatteverket. 

Fullmakt för att sköta dödsboet 

Är ni flera delägare i dödsboet behöver ni en fullmakt om ni är flera som ska hantera olika banktjänster för dödsboets räkning, till exempel avsluta konton eller handla med värdepapper. Fullmakten kan gälla för olika saker och enklast är om ni använder vår färdiga mall. För att betala räkningar åt dödsboet behövs ingen fullmakt.  

2. Hantera bouppteckningen

Saldo- och räntebesked 

Vi skickar automatiskt ut saldo- och räntebesked till den adress som vi har registrerad för dödsboet. Det gör vi när vi får besked om dödsfallet från Skatteverket. Finns en efterlevande make/maka behöver även hen ett saldo-och räntebesked för sin egen del, per den avlidnas dödsdag. 

Registrera hos Skatteverket

Senast fyra månader efter dödsfallet ska en bouppteckning registreras hos Skatteverket. Bouppteckningen är en förteckning över den avlidnes samlade tillgångar och skulder. I bouppteckningen framgår vilka som har rätt att fortsatt vårda boet och om det är en eller flera dödsbodelägare.  

3. Upprätta arvskifte

Upprätta en arvskifteshandling

När bouppteckningen har registrerats hos Skatteverket ska ett arvskifte upprättas i de fall det finns fler än en dödsbodelägare. Ett arvskifte är ett skriftligt avtal mellan dödsbodelägarna och i det ska det framgå vad varje dödsbodelägare ska ärva. Arvskiftet kan upprättas av dödsbodelägarna själva eller med hjälp av en jurist. När ni är överens undertecknas handlingen av samtliga dödsbodelägare.  

Tänk på att

Om en dödsbodelägare har hemvist utanför Sverige ska dödsbodelägarens underskrift av arvskifteshandlingen, göras inför Notarius Publicus eller ambassad/konsulat. 

Planera inför och verkställa ett arvskifte

Dödsbodelägarna får gemensamt eller via en företrädare med fullmakt låta någon verkställa arvskiftet hos banken. 

Inför arvskiftet kan dödsbodelägarna gemensamt, eller genom sin företrädare med fullmakt, avsluta bankkonton, sälja värdepapper och övrig egendom samt lösa lån. (Fullmakten måste omfatta de här åtgärderna). För att vi på banken ska kunna verkställa arvskiftet behöver arvskifteshandlingen visas upp.

När arvskiftet är verkställt kan dödsboet avvecklas i banken. 

4. Vad händer när arvskiftet är utfört?

När boet är skiftat

När allt är klart som rör den avlidnas banktjänster och innehavet som fanns i banken är fördelat, då är det inte mycket som återstår. Vi kommer att skicka kontrolluppgifter till Skatteverket och en slutskattsedel till den adress som finns hos Skatteverket. 

Kanske finns det ett arv som du behöver hjälp att förvalta? Då kan du höra av dig till oss för att få hjälp och råd.    

två dokument med pilar till och från varandra