Därför undviker Handelsbanken Fonder spelbolagssektorn

Handelsbanken Fonders hållbarhetschef Karin Askelöf medverkade i DiTV och utvecklar här varför bolaget undviker att investera i sektorn.

Enligt Folkhälsomyndigheten har omkring 340 000 personer i Sverige spelproblem och just nu råder det en het debatt om spelbolagssektorn. Handelsbanken Fonders hållbarhetschef Karin Askelöf medverkade i DiTV och utvecklar här varför bolaget är ett av de bolag som undviker att investera i sektorn.  

Handelsbanken Fonder har valt att inte investera i spelbolag - kan du berätta varför? 

– I grunden handlar det om vårt ställningstagande, att spelbolagens affärsmodeller helt enkelt inte är förenliga med vår roll som en ansvarsfull och långsiktig investerare. Det förutsätter hållbara affärsmodeller vilket innebär att ett företag tar ansvar i alla led och tar möjligheter att skapa värde för alla intressenter, säger Karin Askelöf. 

Kan du berätta mer om hur ni ser på spelbolagen ur ett hållbarhetsperspektiv?

– Vi ser att bolagens verksamhet riskerar att ha negativa effekter på omvärlden, på grund av riskerna kopplat till spelmissbruk. Det handlar om påverkan på hälsa och sociala och ekonomiska konsekvenser på individnivå, som inte minst drabbar barn och närstående, men också om ökade samhällskostnader för till exempel hälsovård. Majoriteten av våra kunder vill inte att deras pengar bidrar till spelmissbruk och dess negativa konsekvenser. 

Handelsbanken Fonder har tidigare försökt påverka branschen i en hållbar riktning – vad blev erfarenheten av det?

– Att försöka vara med och påverka som ansvarsfull ägare är alltid vår utgångspunkt. För några år sedan startade vi en dialog med ett antal spelbolag om ansvarsfullt spelande. Vi ville undersöka om bolagens ledningssystem för ansvarsfullt spelande, och rutinerna för att upptäcka och hantera spelmissbruk, var tillräckliga. Vi ställde krav som vi inte fick fullt gehör för, vilket gjorde att vi bedömde att riskerna var för höga och att det fanns en begränsad möjlighet att påverka. Även om bolagen kommit olika långt i sitt hållbarhetsarbete.

Kan sektorn bli investeringsbar och ser du att Handelsbanken Fonder framöver kommer att kunna investera i spelbolag? 

– Vi vill ju att alla bolag ska utveckla sitt hållbarhetsarbete och ser positivt på att spelbolagen och branschen utvecklas i en mer hållbar riktning. Vi är beredda att omvärdera vårt ställningstagande när vi känner oss trygga med att bolagen kan uppfylla våra hållbarhetskrav och har ställt om till långsiktigt hållbara affärsmodeller. Vi följer branschens utveckling noga och vilka effekter som regleringen kan få.

Karin Askelöf

Karin Askelöf, Hållbarhetschef Handelsbanken Fonder

 "Våra sparare som har anförtrott oss sitt kapital, ofta för framtida och långsiktiga investeringsbehov, förväntar sig att dessa medel investeras och förvaltas på ett hållbart sätt"

Fakta regleringar 
År 2019 reglerades den svenska spelmarknaden för att skapa en sund och säker spelmarknad. Regleringen innebär till exempel en begränsning av marknads­föring, krav på måttfullhet, spelansvarsåtgärder och även ett nationellt avstängningsregister under Spelmyndighetens ansvar.

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond i kurslistan.

Handelsbanken reserverar sig mot eventuella fel i informationen.