1. Incitament och andra ersättningar

Incitament och andra ersättningar

Incitament

Handelsbanken får endast under vissa givna förutsättningar betala eller ta emot en avgift, kommission eller naturaförmån (incitament) i samband med att banken tillhandahåller investerings- eller sidotjänster. Betalas eller ges incitament till eller av en tredje part måste incitamentet vara utformat för att höja kvaliteten på den berörda tjänsten och incitamentet får inte hindra Handelsbanken från att ta tillvarata kundernas intressen. Nedan lämnas en sammanfattning om de incitament som Handelsbanken betalar eller ger till tredje part och de incitament som Handelsbanken erhåller från tredje part. Om du önskar mer information om de incitament som utgår i samband med en viss tjänst är du välkommen att kontakta din rådgivare eller ditt kontor.

Fonder

Handelsbanken förmedlar fonder från olika fondbolag, såväl Handelsbankens egna fondbolag som andra fondbolag. I samband med förmedling av fonder som förvaltas av bolag utanför Handelsbankenkoncernen erhåller banken distributionsersättning enligt ingånget distributionsavtal. Ersättning utgår med ett belopp som beräknas som en procentsats av fast förvaltningsavgift och uppgår till mellan 0 och 90 procent. För flertalet fonder (vid tidpunkten för publiceringen av denna information cirka 85 procent av fonderna) uppgår ersättningen till mellan 30 och 50 procent. Du som kund betalar endast förvaltningsavgift till fondbolaget enligt den procentsats som framgår av informationsbroschyren för respektive fond, den ersättning som banken får innebär ingen ytterligare kostnad för dig.

Premieobligationer

Handelsbanken får ersättning av Riksgäldskontoret för förmedling i samband med nyemission av premieobligationer. Du som kund betalar endast de avgifter som framgår av avräkningsnotan och den ersättning som banken får innebär ingen ytterligare kostnad för dig.

Övriga incitament

Härutöver förekommer att banken betalar andra faktiska avgifter till tredje parter som möjliggör eller krävs för att tillhandahålla investerings- eller sidotjänster såsom depåkostnader, avvecklings- och växlingskostnader och lagstadgade avgifter.

Handelsbankens strukturerade produkter

Strukturerade produkter är finansiella instrument vars avkastning är beroende av utvecklingen i en eller flera underliggande tillgångar, t.ex. aktier, valutor eller råvaror. Löptiden skiljer sig åt mellan olika produkter och vissa produkter kan också förfalla i förtid. En utgivare av en strukturerad produkt kallas för emittent och är den som är betalningsskyldig enligt produktens villkor. Den som tar fram en strukturerad produkt kallas för arrangör och den som säljer, marknadsför eller på annat sätt förmedlar strukturerade produkter kallas distributör. Samma institut kan agera som emittent, arrangör och distributör. Ersättning för riskhantering, produktion och distribution kallas arrangörsarvode och utgår som en andel av det pris du som kund betalar för produkten. Som kund betalar du normalt också ett courtage vid köp av en strukturerad produkt. Arrangörsarvodet och courtaget kan variera mellan olika produkter. I informationsbroschyren till varje produkt anges hur stora kostnaderna beräknas vara för den aktuella produkten.

Hos Handelsbanken kan du endast teckna strukturerade produkter där vi själva agerar som emittent och arrangör. När du som kund köper en strukturerad produkt i Handelsbanken betalar du likvid för produkten och courtage. Courtage betalas i samband med teckning av produkten men även vid köp eller försäljning på andrahandsmarknaden.

Arrangörsarvodet tas ut som en engångskostnad vid start och är inkluderat i produktens pris.