1. Företag
  2. /
  3. Finansiera
  4. /
  5. Hållbar finansiering
  6. /
  7. Utvecklingen av den gröna obligationsmarknaden i Norden

Utvecklingen av den gröna obligationsmarknaden i Norden 2020

view of trees, lake and mountains

Den gröna obligationsmarknaden i Norden

Den gröna obligationsmarknaden i Norden visade sig vara förvånansvärt motståndskraftig förra året. Trots den låga aktivitetsnivån för emitteringar under första och andra kvartalet växte marknaden med 6,0 %. Sverige ligger fortfarande före när det gäller emitteringar över lag (55 % totalt, och 53 % under 2020), men aktivitetsnivån generellt visar på en tydlig ökning i hela regionen.

Stort antal emitteringar under ett omtumlande år 

Företagsdelen ökade kraftigt i hela Norden under 2020 (+16,1 %) till följd av 23 nya emittenter och en särskilt stark tillväxt inom icke fastighetsrelaterade aktiviteter mot företag (+25,3 %). Volymerna för emitteringar utfärdade av finansiella emittenter minskade något (-11,1 %) med endast fyra nya emittenter, och inom SSA-segmentet, som anses vara det mest etablerade segmentet, var Sveriges gröna statsobligation det enda nytillskottet, men bidrog likväl starkt till tillväxten inom området (+15,3 %).

Nordic Green Bond Issuance, table

Utsikter för 2021 – Nya teman och instrument

Hållbarhetsrelaterade strukturer utgör redan grundpelarna på den syndikerade lånemarknaden i Norden, och dess motsvarighet på obligationsmarknaden – hållbarhetsrelaterade obligationer – förväntas öka kraftigt under 2021. Till skillnad från gröna, sociala och hållbarhetsrelaterade obligationer krävs det för SLL-lån och SLB-obligationer inte att användningen av emissionslikviden specificeras. Fokus ligger istället på förbättringar hos låntagaren inom viktiga ESG-områden. Dessa strukturer innebär att företag som saknar definierbara gröna, sociala eller hållbara tillgångar kan emittera tematiska skuldinstrument, och även att emittenter som vill utöka sina volymer inom tematisk finansiering kan emittera skuld med emissionslikviden som finansiering såväl som hållbarhetsrelaterad skuld, och även fristående tematiska skuldprodukter.

’Gröna’ strukturer för användning av emissionslikvider är fortsatt den största tematiska skuldprodukten och kommer fortsätta att vara det under 2021. Utanför Norden uppvisade både hållbara och sociala obligationer en mycket stark tillväxt under 2020, och 2021 kommer säkerligen att domineras av den fortsatta divergensen mellan tematiska strukturer som tydligt började märkas under 2020.

Ett annat stort tema kommer att vara EU:s Handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt och dess huvudkomponenter: EU-taxonomin, Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) (om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn) samt Riktlinjer för icke-finansiell rapportering. Det offentliga samrådet om EU-kommissionens så kallade delegerade akt (EU-taxonomin) i slutet på förra året resulterade i nästan 48 000 svar. Efter de diskussioner som hölls mellan medlemsstaterna 25-26 januari sköts publiceringen av en uppdaterad akt fram till slutet på mars. Trots detta har indikationer getts om ett antagande av akten i slutet av april. EU-taxonomin och lagförslagen inom EU:s Handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt kommer att skapa en ny framtida standard för gröna investeringar och grön finansiering inom EU.

Utvecklingen av gröna obligationer i Norden

Sverige

Sverige är fortsatt störst i Norden på den gröna obligationsmarknaden och uppvisade en god tillväxt på 9,2 % och en ökning till EUR 12,1 mdr. Den gröna statsobligation som emitterades i Sverige i september bidrog till en betydande volymökning för SSA-segmentet, men gröna bostadsobligationer var fortsatt, och med god marginal, det område med störst aktivitet: 39 emittenter och en tredjedel av det totala antalet emissioner. Företagsdelen såg en stadig tillväxt efter det enorma uppsvinget under 2019 (+560 %), och vi tror att den största tillväxten under 2021 kommer att härröra från detta område. Finansiella obligationer stod för en viss tillväxt under 2020, och beroende på hur befintliga byggnader kommer att hanteras i EU-taxonomin, kan 2021 bli de gröna säkerställda obligationernas år inom detta område.

Norge

Den norska marknaden för gröna och hållbara obligationer växte markant under 2020 (+34,6 %) till EUR 6,1 mdr. Tillväxten drevs till stora delar av företagssidan, där 5 nya emittenter trädde in på den gröna obligationsmarknaden för första gången under 2020. Den finansiella sektorn växte med ytterligare 9 %, och utgör fortsatt den största sektorn till stor del som ett resultat av emitteringen av stora volymer säkerställda obligationer. Vi tror att tillgångarna fortsatt kommer att öka stadigt, och att ett flertal nya emittenter träder in på marknaden under 2021.

Finland

Gröna och hållbara obligationer spelar en viktig och allt mer betydande roll bland emittenter och låntagare i Finland. Finland är den tredje största marknaden i Norden, och denna växte med 6,3 % under 2020 till EUR 2,9 mdr. Emitteringen av gröna obligationer har de senaste åren drivits av SSA-segmentet och finansiella emittenter, men under 2020 gav sig även nya emittenter från fastighets- och företagssidan in på marknaden. Vi tror att tillgångarna fortsatt kommer att öka stadigt, och att ett flertal nya emittenter träder in på marknaden under 2021.

Danmark

Marknaden i Danmark minskade betydligt under 2020 till EUR 1,6 mdr (-47,3 %), men dessa siffror bör ses utifrån ett bredare perspektiv. 2018 uppgick emissionerna på den danska marknaden endast till EUR 750 m. 2019 växte summan till EUR 3,1 mdr genom stora emissioner från Orsted, Kommunekredit, och ett antal finansiella emittenter. Under 2020 rådde fortsatt god aktivitet, och samma emittenter förblev aktiva. Volymerna föll trots allt, men ligger fortfarande på en avsevärt högre nivå än under 2018. Vi tror på fortsatt tillväxt på den danska marknaden under 2021 med flera nya emittenter.