Kungsleden finansierar verksamheten med fokus på mångfald och klimat

Kungsleden

Hållbarhetslänkat kreditlöfte med 3 mål

Kungsleden förlänger och utökar ett kreditlöfte på totalt 2,9 miljarder kronor hos Handelsbanken och kompletterar lånevillkoren med målsättningar avseende mångfald och klimat. Kreditlöftet är hållbarhetslänkat och Sveriges första med både ett mångfaldsmål och mål att reducera energianvändningen och CO2-utsläppen i våra fastigheter med minst 25% till 2025 jämfört med 2020. 

- Vi tror på ett inkluderande samhälle och vi strävar aktivt mot att öka mångfalden i Kungsleden för att avspegla samhället i stort vilket vi är övertygande om kommer att bidra till våra långsiktiga affärsmål. Klimatet är vår tids utmaning och vi är fokuserade på att nå våra ambitiösa klimatmål. Genom att vi nu också kunnat länka villkor i finansieringsavtal till dessa målsättningar får vi ytterligare incitament att fortsätta detta viktiga arbete”, säger Kungsledens vice VD och CFO Ylva Sarby Westman. 

En viktigt del i Kungsledens arbete

Kreditlöftet är en viktig del av Kungsledens likviditetsberedskap och syftar primärt till att utgöra backup för emissioner av certifikat och låneförfall i obligationsmarknaden. 

Kungsleden ska bli klimatpositiva i hela värdekedjan till 2035 och de långsiktiga klimatmålen är i linje med max 1.5 graders global uppvärmning enligt vetenskapen (Science Based Target initiative). Arbetet för att nå våra högt ställda klimatmål innefattar bland annat material med låg klimatpåverkan, återbruk, energieffektiviseringar, installation av solceller och geoenergianläggningar, inköp av fossilfri fjärrvärme och att använda klimatvänliga köldmedier.  

Kungsleden är sedan länge ett jämställt bolag på alla nivåer inom organisationen och fokuserar nu intensivt på att nå övriga mångfaldsmål för att bättre spegla vårt samhälle. Arbetet bedrivs bland annat genom rekryteringsprocessen och i ett kontinuerligt värdegrundsarbete i hela organisationen. 

Kungsleden 

Kungsleden är ett fastighetsbolag vars affärsidé är att långsiktigt äga, aktivt förvalta och utveckla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige samt generera god långsiktig totalavkastning. Av hyresvärdet per 2020-12-31 avser 70 % kontor, 20 % industri/lager, 5 % handel och 5 % övrigt. Fastigheterna är belägna i Stockholm 46 %, Göteborg 11 % och Malmö 11 %, Västerås 19 % och övriga landet 13 %. Bolaget har valt att fokusera på Sveriges viktigaste tillväxtmarknader, vilket huvudsakligen är de ovan nämnda städerna.

Kungsledens hållbarhetsarbete

Kungsleden har under ett antal år bedrivit ett hållbarhetsarbete med höga ambitioner och tagit stort ansvar för att deras mål uppfylls. Arbetet bidrar till tolv av FN:s globala mål för hållbar utveckling och utgör en grund för verksamheten. 

Under 2020 har företaget antagit en ny hållbarhetsstrategi som tar arbetet ett steg längre och breddar perspektiven. Man vill svara på behovet av ett hållbart värdeskapande genom att arbeta med ett helhetsperspektiv på hälsa och välmående med människan i centrum. Därför pekar den nya strategin ut tre hållbarhetsområden: People, Planet and Culture. Inom vart och ett av dem finns ett antal fokusområden med definierade mål att följa upp:

  • People:
    Ett helhetsperspektiv på hälsa och välmående med människan i centrum. Målen är att utveckla och implementera 1. Symbiotic District 2. Symbiotic Building och 3. Symbiotic Office. Genom Symbiotic koncept integrerar Kungsleden grönt och socialt i ett och fokuserar på människan för att skapa intelligenta områden, byggnader och kontor. 
  • Planet:
    Kungsleden är en del av ett ekosystem med begränsade resurser och gör det de kan för att minska klimatförändringarna. Målen är att vara klimatpositiva i hela  värdekedja 2035, ha en klimatpositiv förvaltning, utveckla och implementera en klimatsmart lokal, alla nya stora projekt ska byggas med solceller och fastighetsportföljen ska använda 25% mindre energi år 2025 än 2020.
  • Culture:
    Kungsleden har en positiv kultur som agerar rätt och är en god kraft i samhället. Målen är att alla nya stora projekt ska ha minst en åtgärd för lokalt samhällsengagemang och nolltolerans mot olyckor, etiska övertramp, korruption och brott mot mänskliga rättigheter.

Mer information

Du kan läsa mer på Kungsledens webbplats

Kungsleden Öppnas i nytt fönster