Handelsbanken agerar rådgivare till Akademiska Hus när de etablerar ramverk för gröna obligationer

Göteborgs universitet

Foto: KUB Arkitekter

Handelsbanken agerar rådgivare till Akademiska Hus

Handelsbanken har agerat rådgivare till Akademiska Hus vid upprättandet av deras ramverk för gröna obligationer samt vid utgivande av bolagets första gröna obligation. Ramverket har erhållit högsta betyg hos CICERO, vilket endast ett fåtal fastighetsbolag uppnått tidigare.

Akademiska Hus bedriver ett omfattande hållbarhetsarbete och har ambitiösa klimatmål. Till 2025 ska drift och förvaltning vara klimatneutral och till 2045 ska även projektering och nybyggnation bli klimatneutral. För att uppnå detta satsar de på förnybar energi, energibesparingsinvesteringar och hållbara transportlösningar. De har exempelvis investerat i över 50 solcellsanläggningar som tillsammans genererar fyra miljoner kilowattimmar per år.

”Vi har växlat upp vår ambition och har idag en tydligare styrning mot låg klimatbelastning i byggprocessens olika skeden. Att ställa krav tidigt är helt centralt men behöver även kompletteras med klimatberäkningar som del i beslut vid exempelvis system- och materialval. Men frågan är större än så. För att klimathänsyn ska kunna tas i byggprocessen på ett effektivt sätt behövs ett mer utvecklat samarbete och en gemensam kraftsamling i branschen för att dela kunskaper med varandra kring material, beräkningar och innovationer så att det blir lätt att göra hållbara val.”

- Mia Edofsson, Hållbarhetschef, Akademiska Hus.

Akademiska Hus arbetar också mycket aktivt med de Globala målen för hållbar utveckling. De har valt ut sju huvudsakliga mål, bland annat mål 4: God utbildning för alla, mål 7: Hållbar energi för alla, mål 11: Hållbara städer och samhällen och mål 12: Hållbar konsumtion och produktion ingår. I linje med dessa mål arbetar Akademiska Hus med att säkerställa goda arbets- och studiemiljöer för livslångt lärande där det finns hållbara områden och byggnader. Som en del av bolagets uppdrag arbetar man även med att bygga ekonomiskt överkomliga studentbostäder. Till 2021 är målet att Akademiska Hus ska ha medverkat till och skapat 11 000 nya forskar- och studentbostäder i Sverige. 

Med sina gröna obligationer avser Akademiska Hus att finansiera grön nyproduktion och grön ombyggnation av byggnader, energibesparingssatsningar, förnybar energi, hållbara transportlösningar och gröna markområden. Till exempel ska ytterligare solpaneler finansieras. När de står klara beräknas de generera sex miljoner kilowattimmar per år. 

Ett annat exempel är nya Humanisten i Göteborg (på bild) som syftar till att göra universitetsområdet söder om Götaplatsen till en unik och kreativ mötesplats. Belysningen och ventilationen är behovsstyrd, byggnaden är utrustad med lågenergifönster och energin som köps är miljövänlig. Man har även haft dagsljus, solvärmelast, ljudmiljö, fuktsäkerhet och solavskärmningar i åtanke. Slutligen har enbart byggmaterial som är rekommenderat i Byggvarubedömningen använts. Nya Humanisten kommer att vara certifierad enligt Miljöbyggnad Guld, vilket är det högsta betyget.

För mer information:
Akademiska Hus ramverk för gröna obligationer (på engelska) Öppnas i nytt fönster
CICEROs oberoende utlåtande (second opinion) Öppnas i nytt fönster