Handelsbanken

2018-02-07
Handelsbankens bokslutskommuniké januari – december 2017

Sammanfattning januari – december 2017, jämfört med januari – december 2016

 • Rörelseresultatet steg med 2% till 21 025 mkr (20 633) och med 3% justerat för engångsposter.
 • Periodens resultat efter skatt för total verksamhet minskade med 1% till 16 102 mkr (16 245).
 • Resultatet per aktie för total verksamhet minskade till 8,28 kr (8,43).
 • Räntabiliteten på eget kapital för total verksamhet sjönk till 12,3% (13,1).
 • Intäkterna steg med 2% till 41 674 mkr (40 763), men ökade med 5% justerat för engångsposter.
 • Räntenettot ökade med 7% till 29 766 mkr (27 943).
 • Provisionsnettot ökade med 6% till 9 718 mkr (9 156).
 • Fortsatt utlåningstillväxt och tillväxt i förvaltat kapital i alla hemmamarknader.
 • K/I-talet steg till 45,5% (45,2).
 • Kreditförlustnivån sjönk till 0,08% (0,09).
 • Kärnprimärkapitalrelationen minskade till 22,7% (25,1) efter föreslagen utdelning och den totala kapitalrelationen uppgick till 28,3% (31,4). 
 • Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning på 5,50 kronor per aktie samt en extra utdelning på 2,00 kronor per aktie samt att det befintliga återköpsmandatet förlängs ytterligare ett år. 

Sammanfattning fjärde kvartalet 2017, jämfört med tredje kvartalet 2017

 • Rörelseresultatet minskade med 8% till 4 997 mkr (5 424).
 • Periodens resultat efter skatt för total verksamhet minskade med 10% till 3 762 mkr (4 173) och resultatet per aktie sjönk till 1,93 kr (2,15).
 • Räntabiliteten på eget kapital för total verksamhet uppgick till 11,2% (12,9).
 • Intäkterna steg till 11 152 mkr (10 248).
 • Räntenettot ökade med 3% till 7 777 mkr (7 587).
 • K/I-talet ökade till 45,5% (45,0).
 • Kreditförlustnivån steg till 0,22% (0,04) och ökningen var helt hänförlig till två engagemang.

Från klockan 07.00 finns bildpresentationen till dagens presskonferens tillgänglig på bankens hemsida handelsbanken.se/ir

Ytterligare information lämnas av:
Anders Bouvin, President and Group Chief Executive
Tel: 08-22 92 20

Rolf Marquardt, CFO
Tel: 08-22 92 20

Lars Höglund, Head of Investor Relations
Tel: 08-701 51 70, laho01@handelsbanken.se

Denna information är sådan information som Handelsbanken är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 februari 2018 klockan 07.00 CET.

För mer information om Handelsbanken hänvisas till handelsbanken.se

  Pressmeddelande i pdf.

Stäng
©Svenska Handelsbanken AB (publ)
» Privacy notice    » Cookies