Boränteindikatorn 11 september 2019

Så här fungerar Boräntor

När banken lånar ut pengar till dig måste vi samtidigt säkerställa att du ska kunna förlänga ditt lån efter räntebindningsperiodens slut. Därför måste banken låna upp pengar på marknaden på längre löptider än de räntebindningstider du som kund normalt väljer. Att låna på längre löptider är normalt dyrare och ökar därför bankens kostnader något.

För att kunna erbjuda dig kortare räntebindningstider byter banken sin långa räntebindningstid till en kortare genom en så kallad ränteswap. Det betyder att banken kan erbjuda alla typer av räntebindningstider, både korta och långa. Som bank lånar vi upp pengar både i Sverige och i utlandet. För att kunna erbjuda dig ett lån i svenska kronor måste banken byta ut den utländska valutan till kronor i en så kallad valutaswap. Alla typer av swappar innebär en transaktionskostnad.

Den ränta vi som bank får betala, tillsammans med transaktionskostnaderna för ränte- och valutaswappar, utgör själva upplåningskostnaden för banken.

Utöver själva upplåningskostnaden, betalar du en marginal. Marginalen ska täcka de kostnader banken har för sin bolåneverksamhet, till exempel kostnader för IT-system, bankkontor, personal, kreditrisk och avkastning till bankens ägare.


Boränteindikator
I vår boränteindikator tittar vi enbart på marknadsräntorna, eftersom den ränta vi banker får betala för vår upplåning utgör en stor del av boräntorna. Genom att bedöma marknadsräntornas framtida utveckling kan vi ge en indikation om hur boräntorna kan komma att utvecklas.

Boränteindikatorn visar hur vi bedömer de korta, medellånga och långa marknadsräntorna. Vi tittar på om de kommer att stiga, sjunka eller vara oförändrade i förhållande till de räntor som gäller vid det tillfälle vi publicerar uppgifterna i boränteindikatorn.
Boränteindikator

Så här läser du tabellen
Om 6 månader indikerar förväntad förändring av korta, medellånga och långa räntor på sex månaders sikt. Om 2 år indikerar förväntad förändring av korta, medellånga och långa räntor på två års sikt. Förändringen utgår från datumet för Boränteindikatorns utgivande.
  • En röd pil indikerar en förväntad uppgång från dagens ränteläge.
  • En grå pil indikerar oförändrat ränteläge.
  • En blå pil indikerar nedgång från dagens ränteläge.

Räntemarknaden nuläge
Oron för ett eskalerat handelskrig mellan USA och Kina samt risken för en avtalslös brexit har fortsatt att prägla marknaden under sommaren. Marknadsräntor, som har fallit i stort sett hela året, har kommit ner ytterligare och befinner sig på eller nära rekordlåga nivåer i både Europa och Sverige. Både Fed och ECB har signalerat att penningpolitiken kommer att bli mer expansiv för att motverka ett svagare konjunkturläge. Konjunkturbilden är dock inte entydig. Arbetslösheten är låg i de flesta regioner och tjänstesektorn klarar sig generellt bättre än industrin.

Även svensk ekonomi har bromsat in och i Sverige syns redan tecken på en svagare arbetsmarknad. Riksbanken håller dock fast vid att räntan höjs i slutet av året eller början av 2020 med hänvisning till att inflationen är omkring målet och att konjunkturen är fortsatt stark.

Utveckling framöver
Vi räknar med att tydligare tecken på svagare konjunktur kommer att hindra Riksbanken från att höja räntan under den här konjunkturcykeln. Därmed räknar vi med att styrräntan ligger kvar på -0,25 procent åtminstone till slutet på 2021, vilket skulle tala för fortsatt låga boräntor under perioden.

Utveckling av bostadspriserna
Efter att bostadspriserna föll under hösten 2017 har priserna stigit måttligt. Det låga ränteläget ger stöd till priserna, men en svagare konjunktur och något stigande arbetslöshet talar åt andra hållet. Vi räknar med generellt stabila priser på bostäder under de närmaste åren. Fortfarande råder viss osäkerhet kring priseffekter av det skärpta amorteringskravet och det ökade utbudet av bostadsrätter i vissa områden.

Hur gjorde andra?
Så här valde Stadshypoteks kunder bindningstider under de senaste kvartalen.

Räntebindningstid190630190331181231180930
3 månader45%44%48%59%
1 år4%2%2%2%
2 år4%5%6%3%
3 år37%40%34%29%
5 år10%8%10%6%

Syftet med Boränteindikatorn är att ge en allmän information om räntemarknaden och kan alltså inte ensam utgöra underlag för beslut om kredit. Vi påtar oss inget ansvar för förluster som kan tänkas uppkomma genom att någon använder sig av informationen.
Utskriftsvänlig version

Analytiker
Claes Måhlén
Handelsbanken
Makroanalys

Boräntor


Prenumerera på Boränteindikatorn


© Svenska Handelsbanken AB (publ)
» Privacy notice   » Cookies