Policyer och riktlinjer
Handelsbankens styrelse utfärdar policyer och instruktioner som en del av sin styrning av banken. Dessa dokument revideras varje år men kan vid behov justeras oftare.

Bankens vd utfärdar riktlinjer och mer detaljerade anvisningar som kompletterar och förtydligar policyerna. Det i sin tur leder till bankens instruktioner som stödjer medarbetarnas arbetsprocesser.

Bankens styrning är dock inte enbart formella dokument utan innefattar också bankens starka företagskultur, företagsmål, arbetssätt och ersättningssystem. Detta genomsyrar och verkar parallellt med principer, förhållningssätt, limiter och måltal vilka framgår i policydokument och instruktioner.

Policyer

Riktlinjer© Svenska Handelsbanken AB (publ)
» Privacy notice   » Cookies