Bokslutsmeddelande för verksamhetsåret 1995

Sammanfattning
Handelsbankskoncernens resultat för 1995 ökade med 21 % till 5,0 miljarder kronor.

Resultatet före kreditförluster ökade med 6 %.

Räntabiliteten på eget kapital efter skatt ökade till 14,7 %.

Kapitaltäckningen ökade till 14,2 % och primärkapitalrelationen till 10,3 %.

Styrelsen föreslår att utdelningen höjs till 3,75 kronor per aktie och att aktierna i Näckebro delas ut till aktieägarna.

Ökat resultat före och efter kreditförluster
Handelsbankskoncernens resultat ökade till 4.960 miljoner kronor (4.107). Resultatförbättringen berodde på ökade intäkter och minskade kreditförluster.

Resultatet före kreditförluster vände uppåt och ökade med 6 %.

Intäkterna ökade med 9 %.

Räntenettot steg med 7 % trots krympande räntemarginal. Förbättringen berodde på att bankens utlåningsvolym ökade, främst genom en kraftigt ökad företagsutlåning. Räntenettot påverkades positivt också av att de osäkra fordringarna minskade.

Provisionerna ökade med 18 %. Utlandsprovisionerna steg kraftigt medan provisionerna inom investment banking-rörelsen sjönk något.

Bland övriga intäkter uppgick driftsnettot i Näckebrokoncernen till 444 miljoner kronor (434).

De totala omkostnaderna steg med 11 %, främst beroende på utbyggnaden av den nordiska rörelsen och avtalsenliga löneökningar.

Minskade kreditförluster
Kreditförlusterna sjönk med 15 % till 2.392 miljoner kronor eller 0,8 % av utlåningen (1,0).

De osäkra fordringarna minskade med 42 % till 2.777 miljoner kronor eller 1,0 % av utlåningen (1,8).

Höjd kapitaltäckning
Handelsbankskoncernens kapitaltäckning ökade till 14,2 % (13,7). Primärkapitalrelationen ökade till 10,3 % (9,3).

Vinst per aktie och utdelning
Rörelseresultatet per stamaktie efter schablonskatt uppgick till 15,11 kronor (12,41). Nettovinsten per stamaktie var 17,85 kronor (10,14).

Styrelsen föreslår en utdelning på stamaktierna serie A och B med 3,75 kronor (3,00). Utdelningen på indexaktierna, som enligt bankens bolagsordning skall följa konsumentprisindex, blir 0,80 kronor (0,80). Utdelningen på preferensaktierna blir enligt bolagsordningens regler för serie A 0,45 kronor och för serie B 0,60 kronor.

Den föreslagna utdelningen tar i anspråk 871,8 miljoner kronor (700,6).

Härutöver föreslår styrelsen att aktierna i Fastighets AB Näckebro delas ut till stamaktieägarna, vilket tar i anspråk 3.005,1 miljoner kronor.

Utdelningen av Näckebro
Handelsbankens styrelse föreslår bolagsstämman 1996 att samtliga aktier i Fastighets AB Näckebro delas ut till bankens stamaktieägare. För aktieägare i Sverige kan detta ske utan beskattning genom en i höstas genomförd förändring i den så kallade Lex Asea. Näckebro beräknas bli börsnoterat i slutet av juni 1996.

Tillvägagångssätt och preliminär tidsplan anges i bilaga till detta meddelande (se sid 12). Ytterligare information som beslutsunderlag inför bolagsstämman distribueras i början av april till Handelsbankens aktieägare.

Bakgrund och motiv
Näckebro är ett helägt dotterbolag till Handelsbanken. Sedan 1992 äger och förvaltar Näckebro fastigheter som Handelsbankskoncernen förvärvat för att skydda fordringar. Bolaget har inte förvärvat några sådana fastigheter sedan 1994.

För Handelsbanken innebär avskiljandet av Näckebro en renodling av bankrörelsen. Fastighetsförvaltning hör inte till kärnverksamheten i en universalbank.

Näckebro får möjlighet att strukturera sitt fastighetsbestånd genom både köp och försäljning av fastigheter - som bankägt fastighetsbolag får Näckebro inte köpa fastigheter på marknaden.

För aktieägarna innebär utdelningen att de själva får möjlighet att avgöra om de vill vara ägare i ett fastighetsbolag.

Näckebro
Näckebros fastighetsbestånd utgjordes vid årsskiftet av 186 fastigheter med en total uthyrbar yta på cirka 820.000 kvm, flertalet centralt belägna i Stockholm, Göteborg, Malmö och London. Fastigheterna på dessa orter svarade för 70 % av de totala hyresintäkterna under 1995 och 68 % av den totala uthyrbara ytan vid årsskiftet . Resterande fastigheter fördelades på totalt 33 orter. Kommersiella lokaler svarade för 71 % av de totala hyresintäkterna under 1995 och 68 % av den totala uthyrbara ytan vid årsskiftet.

Vakansgraden var vid utgången av 1995 9,4 % mätt som hyresbortfall och 12,4 % mätt som andel av den totala uthyrbara ytan.

Näckebros fastighetsintäkter inklusive statliga räntebidrag var 698 miljoner kronor 1995. Rörelseresultatet före avskrivningar var 431 miljoner kronor. Direktavkastningen (driftsöverskott inklusive räntebidrag i förhållande till bokfört värde) var 7,1 % i Sverige, 6,8 % utomlands och 7,0 % för hela Näckebro. Det bokförda värdet på fastighetsbeståndet var 6.448 miljoner kronor efter nedskrivning med 93 miljoner kronor.

Innan aktierna i Näckebro delas ut erhåller bolaget ett kapitaltillskott från Handelsbanken på 3.000 miljoner kronor. Näckebros egna kapital är därefter 3.383 miljoner kronor, varav cirka 2.000 miljoner kronor är bundet. Soliditeten uppgår till nästan 50%, vilket ger Näckebro goda möjligheter att aktivt delta i strukturaffärer på fastighetsmarknaden. Näckebro blir efter börsnotering ett av de starkaste fastighetsbolagen på Stockholms Fondbörs.

Ny styrelse kommer att utses. Nuvarande verkställande direktören i Näckebro Bo Strage kommer sedan ny VD utsetts att återgå till Handelsbanken.

Effekter för Handelsbanken och Näckebro
För att belysa utdelningens effekter för Handelsbankskoncernen och Näckebro har banken utarbetat proforma resultaträkningar för 1995 och balansräkningar per 31 december 1995, så som de skulle ha sett ut om utdelningen av Näckebro hade gjorts den 1 januari 1995. Dessa visas nedan under rubriken Handelsbanken och Näckebro proforma 1995. Med de antaganden som där anges kan följande effekter noteras.

FÖR HANDELSBANKSKONCERNEN

  • Räntabiliteten på eget kapital ökar från 14,7 % till 16,7 %.
  • Rörelseresultatet per stamaktie minskar från 15,11 kr till 14,73 kr.
  • Nettovinsten per stamaktie minskar från 17,85 kr till 17,30 kr.
  • Eget kapital per stamaktie minskar från 110,08 kr till 95,88 kr.
  • Kapitaltäckningen minskar från 14,2 % till 12,9 %.
  • Primärkapitalrelationen minskar från 10,3 % till 9,0 %.

FÖR NÄCKEBROKONCERNEN

  • Nettovinsten per aktie blir 2,75 kr.
  • Soliditeten blir 47,8 %.
  • Eget kapital per aktie blir 142,00 kr.

En prognos för Näckebro 1996 kommer att redovisas i beslutsunderlaget inför bolagsstämman.

Arne Mårtensson
Verkställande direktör och koncernchef

Årsredovisningen sänds till aktieägarna i början av april.
Delårsrapport för 1:a kvartalet 1996 publiceras den 22 april 1996.
Ordinarie bolagsstämma hålls i Stockholm tisdagen den 23 april 1996.

Koncernens resultaträkning
1995 1994 Förändring
mkr mkr %
Räntenetto 1) 9.904 9.273 + 7
Provisioner 3.012 2.561 + 18
Övriga intäkter 786 788 -

Summa intäkter
13.702 12.622 + 9

Personalkostnader
3.383 3.001 + 13
Övriga omkostnader 2.967 2.705 + 10
Summa omkostnader 6.350 5.706 + 11

Resultat före kreditförluster
7.352 6.916 + 6

Kreditförluster
2.392 2.809 - 15

Rörelseresultat
4.960 4.107 + 21
Minoritetsandelar 10 - 17 -
Avräkning pensioner - 72 - 85 - 15
Förändring av värdejusteringsreserv 2) + 903 - 1.217 -
Skatter - 1.569 - 384 + 309

Årets nettovinst
4.232 2.404 + 76
1) Ränteintäkter 37.815 31.880 + 19
Räntekostnader 27.911 22.607 + 23

2) Återstående värdejusteringsreserv uppgår per 31 december 1995 till 314 mkr.
Vid beräkning har beaktats värdet av till investmentportföljen hörande off-balance instrument.

Koncernens balansräkning
1995 1994 Förändring
31 dec 31 dec
mkr mkr %
Statspapper och obligationer 85.961 60.126 + 43

Utlåning
269.536 258.185 + 4
Banker 78.833 52.673 + 50
Övrigt 41.987 34.868 + 20

Summa tillgångar
476.317 405.852 + 17
Upplåning 191.675 156.105 + 23
Inlåning 203.386 184.554 + 10
Övriga skulder 42.464 30.097 + 41
Förlagslån 12.826 12.325 + 4
Eget kapital 25.966 22.771 + 14

Summa skulder och eget kapital
476.317 405.852 + 17

Koncernens utveckling per kvartal
1994:1 1994:2 1994:3 1994:4 1995:1 1995:2 1995:3 1995:4
mkr mkr mkr mkr mkr mkr mkr mkr
Räntenetto 2.157 2.086 2.440 2.590 2.365 2.393 2.444 2.702
Provisioner 784 722 507 548 777 712 815 708
Övriga
intäkter
332 349 54 60 153 217 181 235

Summa intäkter
3.273 3.157 3.001 3.198 3.295 3.322 3.440 3.645

Personal-
kostnader
741 744 763 753 805 861 860 857
Övriga om-
kostnader
617 659 593 843 661 681 709 916
Summa om-
kostnader
1.358 1.403 1.356 1.596 1.466 1.542 1.569 1.773

Resultat
före kredit-
förluster
1.915 1.754 1.645 1.602 1.829 1.780 1.871 1.872

Kredit-
förluster
839 621 683 666 555 578 632 627

Rörelse-
resultat
1.076 1.133 962 936 1.274 1.202 1.239 1.245

Nyckeltal för koncernen
1995 1994

Räntabilitet på eget kapital efter schablonskatt
14,7% 13,4%

Intäkter/kostnader (I/K-tal)
- före kreditförluster 2,16 2,21
- efter kreditförluster 1,57 1,48

Resultat per stamaktie 1), kr
15,11 12,41
Utdelning per stamaktie, kr 3,75 3,00
Nettovinst per stamaktie 17,85 10,14
1) Rörelseresultatet med avdrag för minoritetsandel och efter schablonskatt (28%) dividerat med antal stamaktier. Justering har skett med hänsyn till preferensaktier, indexaktier och full konvertering av konvertibla förlagsbevis.

Osäkra fordringar m m
Koncernen 1995 1994
mkr mkr
Osäkra fordringar, brutto 7.459 9.832
Avgår reserv för befarade kreditförluster - 4.682 - 5.071

Osäkra fordringar, netto
2.777 4.761

Räntenedsatta fordringar utan reservering för befarade kreditförluster
1.872 1.919

Summa problemkrediter
4.649 6.680

Reserveringsgrad för osäkra fordringar
62,8% 51,6%
Andel osäkra fordringar 1,0% 1,8%

Kreditförlustnivå
0,8% 1,0%

Oreglerade fordringar för vilka ränta intäktsförs
602 610

Övertagna panter:
- Fastigheter 6.643 6.956
- Aktier 643 700

Summa övertagna panter
7.286 7.656
1) I enlighet med nu tillämpad förbättrad metod har 1994 års siffror omräknats.

Definitioner

OREGLERAD FORDRAN
Fordran för vilken ränta, amortering eller övertrassering är förfallen till betalning sedan mer än 60 dagar.

OSÄKER FORDRAN
Fordran som är oreglerad eller för vilken andra omständigheter medför osäkerhet om dess värde och för vilken säkerhetens värde inte med betryggande marginal täcker både kapitalbelopp och upplupen ränta.

RÄNTENEDSATTA FORDRINGAR
Fordringar för vilka räntan satts ned i förhållande till marknadsmässig ränta.

PROBLEMKREDITER
Summan av osäkra fordringar netto och räntenedsatta fordringar.

RESERVERINGSGRAD FÖR OSÄKRA FORDRINGAR
Reserv för befarade kreditförluster i relation till osäkra fordringar brutto.

ANDEL OSÄKRA FORDRINGAR
Osäkra fordringar netto i förhållande till total utlåning till allmänheten och finansinstitut (exkl banker) samt leasingobjekt.

KREDITFÖRLUSTNIVÅ
Kreditförluster i förhållande till ingående balans för utlåning till allmänheten, finansinstitut (exkl banker) samt leasingobjekt, övertagen egendom och kreditgarantier.

Bankens resultaträkning
1995 1994 Förändring
mkr mkr %
Provisioner 3.559 2.607 + 37
Övriga intäkter 591 445 + 33

Summa intäkter
11.613 10.640 + 9

Personalkostnader
3.070 2.622 + 17
Övriga omkostnader 2.682 2.419 + 11
Summa omkostnader 5.752 5.041 + 14

Resultat före kreditförluster
5.861 5.599 + 5

Kreditförluster
1.672 1.900 - 12

Rörelseresultat
4.189 3.699 + 13
Avräkning pensioner - 72 - 78 - 8
Förändring av värdejusteringsreserv + 2.015 - 2.543 -
Övriga dispositioner - 1.476 + 4.149 -
Skatter - 1.174 - 1.291 - 9

Årets nettovinst
3.482 3.936 - 12
1) Ränteintäkter 29.101 23.794 + 22
Räntekostnader 21.638 16.206 + 34

Bankens balansräkning
1995 1994 Förändring
31 dec 31 dec
mkr mkr %

Statspapper och obligationer
104.520 84.098 + 24

Utlåning
177.000 170.375 + 4
Banker 83.864 57.673 + 45
Övrigt 29.944 21.162 + 42

Summa tillgångar
395.328 333.308 + 19
Upplåning 148.720 122.351 + 22
Inlåning 182.777 163.148 + 12
Övriga skulder 30.268 17.661 + 71
Förlagslån 10.126 10.521 - 4
Obeskattade reserver 4.216 3.217 + 31
Eget kapital 19.221 16.410 + 17

Summa skulder och eget kapital
395.328 333.308 + 19

Handelsbanken och Näckebro proforma 1995

FÖRUTSÄTTNINGAR
Proformaredovisningen baseras på följande förutsättningar:

· Utdelningen av Näckebro-aktier antas ha ägt rum per 1 januari 1995.

· Handelsbanken har tillskjutit 3.000 miljoner kronor i kapital till Näckebro per 1 januari 1995. Beloppet har använts för amortering av korta skulder med en antagen ränta på 8,7 %, motsvarande den genomsnittliga kostnaden för Näckebros kortfristiga upplåning i svenska kronor 1995.

· Samtliga i 1995 års bokslut eliminerade interntransaktioner mellan Handelsbanken och Näckebro har återförts.

· Näckebros fastigheter har bokföringsmässigt omklassificerats till anläggningstillgångar varvid avskrivningar sker med ett belopp motsvarande 1% av bokfört fastighetsvärde.

· Näckebros koncernbidrag från Handelsbanken på 290 miljoner kronor har exkluderats ur proforma resultaträkningarna.

· I proforma resultaträkningarna har skattekostnaden justerats med 28 % skatt på utförda korrigeringar exklusive avskrivningar.

· Eget kapital i Näckebros proforma balansräkning motsvarar eget kapital i den faktiska balansräkningen per 31 december 1995 plus kapitaltillskott 3.000 miljoner kronor. Vid beräkningen av proforma räntabilitet på eget kapital i Näckebro har därför ingående kapital beräknats som utgående kapital enligt proforma balansräkning reducerat med årets nettovinst proforma.

Proforma resultat och balansräkningar

Handelsbankskoncernens resultaträkning
1995 Proforma efter utdelning
mkr mkr
Räntenetto 9.904 10.142
Provisioner 3.012 3.012
Övriga intäkter 786 343
Summa intäkter 13.702 13.497
Personalkostnader 3.383 3.371
Övriga omkostnader 2.967 2.965
Summa omkostnader 6.350 6.336
Resultat före kreditförluster 7.352 7.161
Kreditförluster 2.392 2.324
Rörelseresultat 4.960 4.837
Bokslutsdispositioner m m 841 841
Skatter - 1.569 - 1.575
Årets nettovinst 4.232 4.103
Räntabilitet på eget kapital efter schablonskatt 14,7% 16,7%
Rörelseresultat per stamaktie, kr 15,11 14,73
Nettovinst per stamaktie, kr 17,85 17,30

Handelsbankskoncernens balansräkning
1995 Proforma efter utdelning
31 dec 31 dec
mkr mkr
Statspapper och obligationer 85.961 85.961
Utlåning 269.536 272.719
Banker 78.833 78.829
Övrigt 41.987 35.540
Summa tillgångar 476.317 473.049
Upplåning 191.675 191.362
Inlåning 203.386 203.914
Övriga skulder 42.464 42.364
Förlagslån 12.826 12.826
Eget kapital 25.966 22.583
Summa skulder och eget kapital 476.317 473.049
Soliditet 5,5% 4,8%
Kapitaltäckning 14,2% 12,9%
Primärkapitalrelation 10,3% 9,0%
Eget kapital per stamaktie, kr 110,08 95,88
Antalet stamaktier efter full konvertering antas uppgå till 238 250 390

Näckebrokoncernen proforma resultaträkning för 1995
Proforma
mkr
Fastighetsintäkter (inkl räntebidrag) 697,9
Drift, underhåll och fastighetsskatt - 216,7
Administration - 50,1
Rörelseresultat före avskrivningar 431,1
Avskrivningar - 65,7
Nedskrivningar och reavinst fastighetsförsäljningar - 68,3
Resultat före finansnetto 297,1
Finansnetto - 237,7
Resultat efter finansnetto 1) 59,4
Skatter 6,0
Årets resultat 65,4
Räntabilitet på eget kapital
· efter full skatt 2,0%
· efter schablonskatt 1,3%
Nettovinst per aktie, kr 2,75
1) Näckebros proforma resultat har påverkats med 93 miljoner kronor avseende nedskrivning av fastigheter i enlighet med Finansinspektionens regler. Om Näckebro inte varit bankägt under 1995 hade resultatet efter finansnetto således uppgått till 152,4 miljoner kronor.

Näckebrokoncernens proforma balansräkning 31 december 1995
Proforma
mkr
Likvida medel 261,3
Övriga omsättningstillgångar 348,0
Fastigheter 6.447,6
Övriga anläggningstillgångar 13,7
Summa tillgångar 7.070,6
Icke räntebärande skulder 179,9
Räntebärande skulder 3.505,7
Latent skatt 1,8
Eget kapital 3.383,2
Summa skulder och eget kapital 7.070,6
Soliditet 47,8%
Eget kapital per aktie, kr 142,00
Antal aktier i Näckebro antas uppgå till 23 825 039.
Bilaga till Handelsbankens bokslutsmeddelande för verksamhetsåret 1995

Tillvägagångssätt och preliminär tidsplan för föreslagen utdelning av aktierna i Näckebro

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
För varje stamaktie erhålls en aktieandel i Näckebro. 10 aktieandelar berättigar till en aktie i Näckebro.

Under några veckor kan handel med aktieandelar äga rum (se tidsplan). Därefter sker följande.

a. Innehavare av minst 200 aktieandelar per VP-konto erhåller automatiskt aktier i Näckebro (minst 20).

b. Även innehavare av mindre än 200 aktieandelar får aktier i Näckebro om innehavaren begärt detta (se tidsplan).

c. För övriga innehavare av mindre än 200 aktieandelar omvandlas andelarna till aktier i Näckebro som säljs genom bankens försorg. Likviden, utan avdrag för courtage, redovisas via VPC.

d. Udda aktieandelar sammanläggs för alla innehavare och omvandlas till aktier i Näckebro som säljs genom bankens försorg. Likviden, utan avdrag för courtage, redovisas via VPC.

Alla innehavare av aktieandelar får samma pris vid bankens försäljning.

Preliminär tidsplan
Vecka 14 Beslutsunderlag distribueras till bankens aktieägare.
23 april Bolagsstämman behandlar förslaget om utdelning av aktier i Näckebro.
Vecka 19 Börsprospekt avseende Näckebro distribueras till bankens stamaktieägare.
Vecka 20 Sista dag för handel i Handelsbanksaktien med rätt att erhålla aktieandelar i Näckebro.
Vecka 21 Avstämningsdag för erhållande av aktieandelar i Näckebro.
Vecka 22-25 Handel med aktieandelar. Innehavare av mindre än 200 aktieandelar kan begära att andelarna omvandlas till Näckebroaktier i stället för att säljas.
Vecka 26 Automatisk omvandling av aktieandelar till aktier. Planerad börsnotering av Näckebroaktien. Automatisk försäljning av udda och mindre innehav av aktieandelar.

Tillbaka

Copyright 1997 © Svenska Handelsbanken