Bokslutsmeddelande för verksamhetsåret 1993

Sammanfattning
Handelsbankskoncernens resultat uppgick till drygt 1,9 miljarder kronor före avsättning till vinstandelsstiftelsen Oktogonen, jämfört med en förlust på 0,8 miljarder 1992. Efter en avsättning till Oktogonen med 114 miljoner kronor under det sista kvartalet redovisas ett rörelseresultat på 1,8 miljarder kronor.

Resultatet före kreditförluster ökade med 20% till 8,6 miljarder kronor.

Kreditförlusterna minskade med 15%

Problemkrediterna minskade med 26% till 9,7 miljarder kronor.

Kapitaltäckningen ökade till 12,9%

Resultat och räntabilitet
Handelsbankens resultat uppgick till 1.915 miljoner kronor före avsättning till vinstandelsstiftelsen Oktogonen, jämfört med en förlust på 840 miljoner kronor 1992. Resultatet för det sista kvartalet har belastats med en avsättning till Oktogonen med 114 miljoner kronor. Därefter uppgick rörelseresultatet för 1993 till 1.801 miljoner kronor.

Enligt reglerna kan avsättning till Oktogonen ske när Handelsbankens resultat är bättre än genomsnittet för övriga börsnoterade banker. Avsättningen får högst uppgå till en tredjedel av utdelningen till aktieägarna. Eftersom ingen utdelning lämnades till aktieägarna 1992 gjordes ingen avsättning till Oktogonen för första gången på 20 år.

Räntabiliteten var 7,9% (-3,0).

Vinsten per stamaktie efter full skatt uppgick till 6,49 kronor (-2,25).

Resultatet före kreditförluster ökade med 20%
Resultatet före kreditförluster ökade med 20% till 8.602 miljoner kronor. Ökningstakten har varit i genomsnitt 20% per år hittills under 90-talet.

Intäkterna steg med 12%.

Räntenettot steg med 10% på grund av de lägre marknadsräntorna och en fortsatt förskjutning av utlåningen från utländsk valuta till svenska kronor. Provisionerna minskade med 3%. Minskningen ligger nästan helt på utlandsprovisionerna, som var exceptionellt höga 1992 på grund av situationen på valutamarknaden. Provisionerna i investment banking-rörelsen ökade däremot kraftigt.

Övriga intäkter innefattar realiserade vinster på placeringsobligationer 537 miljoner kronor (150 ) och driftsnetto för övertagna fastigheter 313 miljoner kronor (59).

De totala omkostnaderna steg med 2%. Ökningen beror på avsättningen till vinstandelsstiftelsen Oktogonen med 114 miljoner kronor, vilken inte hade någon motsvarighet 1992. Före denna avsättning sjönk omkostnaderna i koncernens svenska enheter med närmare 3%. Omkostnaderna i de utländska enheterna sjönk i lokal valuta, men steg med 14% i svenska kronor på grund av kronans lägre värde. Antalet anställda minskade med 330 personer eller 4% till 7.040.

Det så kallade I/K-talet, intäkter i förhållande till kostnader före kreditförluster, steg från 2,31 till 2,55.

Kreditförlusterna minskade med 15%
Kreditförlusterna minskade med 15% till 6.801 miljoner kronor eller 2,2% (2,5) av den totala kreditvolymen inklusive kreditgarantier.

Problemkrediterna minskade med 26%
Problemkrediterna efter avsättning för befarade kreditförluster minskade med 26% till 9.706 miljoner kronor.

Egendom som övertagits för skyddande av fordran ökade under året från 3.508 miljoner kronor till 8.656 miljoner kronor. Under det sista kvartalet var ökningen marginell.

Kapitaltäckningen ökade till 12,9%
Handelsbankskoncernens kapitaltäckning ökade 1993 till 12,9% (10,1) genom nyemissionen i oktober på 2,6 miljarder kronor och årets resultattillskott. Efter nyemissionen uppgår antalet stamaktier till 227 miljoner.

Utdelning
Styrelsen föreslår en utdelning på stamaktierna serie A och B med 2,00 kronor (0,00). Utdelningen på indexaktierna, som följer konsumentprisindex, blir oförändrad, 0,75 kronor. Utdelningen på preferensaktierna blir enligt bolagsordningens regler 0,45 kronor för serie A och 0,60 kronor för serie B.

Den föreslagna utdelningen tar i anspråk 469,5 miljoner kronor (15,5).

Stockholm den 22 februari 1994

Arne Mårtensson
Verkställande direktör och koncernchef

Koncernens resultaträkning
1993 1992 Förändring
mkr mkr %
Räntenetto 1) 9.917 9.006 + 10
Provisioner 2.804 2.894 - 3
Övriga intäkter 1.425 720 + 98
Summa intäkter 14.146 12.620 + 12

Personalkostnader
2.820 2.740 + 3
Övriga omkostnader 2.724 2.721 + 0
Summa omkostnader 5.544 5.461 + 2

Resultat före kreditförluster
8.602 7.159 + 20

Kreditförluster
6.801 7.999 - 15
Rörelseresultat 1.801 - 840 .

Extraordinära poster
- 100 .
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 1.801 - 740 .
1) Ränteintäkter 36.185 43.195 - 16
Räntekostnader 26.268 34.189 - 23

Koncernens balansräkning
1993 1992
31 dec 31 dec Förändring
mkr mkr %
Statspapper och obligationer 64.316 41.917 + 53
Utlåning 263.569 283.372 - 7
Banker 30.884 34.925 - 12
Övrigt 41.497 32.996 + 26
Summa tillgångar 400.266 393.210 + 2

Upplåning
164.773 170.860 - 4
Inlåning 171.213 160.476 + 7
Övriga skulder 31.345 33.235 - 6
Förlagslån 11.358 11.550 - 2
Eget kapital 21.577 17.089 + 26
Summa skulder och eget kapital 400.266 393.210 + 2
Utlåning omfattar utlåning till allmänheten och andra finansinstitut än banker samt leasingobjekt.

Oreglerade fordringar för vilka ränta intäktsförs, problemkrediter och egendom övertagen för skyddande av fordran
1993 1992
31 dec 31 dec
mkr mkr
Oreglerade fordringar för vilka ränta intäktsförs 1.821 2.421
Problemkrediter:
- Oreglerade fordringar för vilka ränta inte intäktsförs förrän vid betalning 11.848 12.167
- Fordringar där räntan satts ned i förhållande till marknadsmässig ränta 4.734 6.391
- Avgår: Reserv för befarade kreditförluster -6.876 -5.431
- Summa problemkrediter efter avsättning till reserv för befarade kreditförluster 9.706 13.127
Egendom övertagen för skyddande av fordran:
- Aktier 1) 1.651 219
- Fastigheter 7.005 3.289
- Summa 8.656 3.508
1) Exkl aktier i Nobel Industrier, vilka ger marknadsmässig avkastning.

Nyckeltal för koncernen
1993 1992
Räntabilitet på eget kapital 7,9% - 3,0%
Intäkter/kostnader (I/K-tal)
- före kreditförluster 2,55 2,31
- efter kreditförluster 1,15 0,94

Vinst/förlust per stamaktie 1)
- före extraordinära poster, kr 6,49 - 2,25
- efter extraordinära poster, kr 6,49 - 1,91

Utdelning per stamaktie, kr
2,00 0,00
Utdelning totalt, Mkr 469,5 15,5
1) Efter full skatt och konvertering av utelöpande konvertibler och med korrigering för 1993 års nyemission.

Tillbaka

Copyright 1997 © Svenska Handelsbanken