Bokslutsmeddelande för verksamhetsåret 1992

Sammanfattning
Handelsbankskoncernens resultat före kreditförluster ökade med 20% till 7,2 miljarder kronor (6,0).

Kreditförlusterna ökade till 8 miljarder kronor (3,2) eller 2,8 % av totalutlåningen.

Efter kreditförluster blev resultatet en förlust på 840 miljoner kronor.

Kapitaltäckningen var oförändrad, 10,1%. Kapitalbasen uppgick till nästan 25 miljarder kronor.

Oreglerade fordringar inklusive krediter med ränteanstånd var 15,5 miljarder kronor, 1,5 miljarder kronor lägre än den 31 augusti 1992.

Ökat resultat före kreditförluster
Koncernens resultat före kreditförluster ökade med 20% till 7,2 miljarder kronor. Intjäningsförmågan är sålunda stark.

Intäkterna steg med 10%. Räntenettot ökade med 2% och provisionerna med 31%. Bakom den goda intäktsutvecklingen ligger ökade marknadsandelar på både företags- och hushållssektorn. Speciellt starkt ökade företagsutlåningen i svenska kronor. Till kategorin företag med mindre än 20 anställda ökade den med 37%. Dessutom ökade resultaten inom Handelsbanken Investment Banking och penning- och valutahandeln. Räntemarginalen i svenska kronor - det omtalade så kallade räntegapet - sjönk däremot.

De totala omkostnaderna sjönk med 1%. Personalkostnaderna minskade med 4% genom att antalet anställda gick ned med drygt 400 i medeltal. Det skedde helt genom naturlig avgång. Övriga omkostnader steg med 3% beroende på stora utvecklingskostnader för bankens nya inlåningssystem.

Kreditförlusterna 2,8% av utlåningen
Kreditförlusterna uppgick till 7.999 miljoner kronor eller 2,8% av utlåningsvolymen. Genomsnittet för de övriga svenska affärsbankerna beräknas överstiga 6%. Handelsbanken fortsätter sålunda att ha ungefär hälften så stora kreditförluster som de övriga affärsbankerna. Så har det varit sedan avregleringen 1985. Höstens ränteoro med åtföljande höga räntor och den svenska kronans depreciering bidrog till de ökade kreditförlusterna. Kunder med redan ansträngd ekonomi klarade inte de höga räntorna och de förluster på utlandslån som deprecieringen framkallade. Utsikterna för 1993 har dock förbättrats genom den flytande kronan. Dels har näringslivets konkurrenskraft stärkts, dels har den flytande kronan möjliggjort lägre räntor. En del av 1992 års höga kreditförluster får därför betraktas som en engångseffekt.

Oreglerade fordringar och krediter med ränteanstånd sjönk
Oreglerade fordringar 1) och krediter med ränteanstånd minskade för första gången sedan finanskrisens början. De uppgick till 15,5 miljarder kronor 2), vilket var 1,5 miljarder lägre än vid andra tertialets slut. Bedömd erforderlig nedskrivning av de oreglerade fordringarna har belastat resultatet.

Handelsbankens dotterbolag Fastighet AB Näckebro har för att skydda bankens fordringar övertagit fastigheter vars bokförda värde uppgick till 3,2 miljarder kronor. Direktavkastningen 3) på detta fastighetsbestånd uppgick till 7,4%.

Stark kapitaltäckning
Handelsbankens kapitaltäckning per årsskiftet uppgick till 10,1%, vilket är oförändrat sedan förra årsskiftet. Handelsbankskoncernen hade därmed en outnyttjad utlåningskapacitet på nästan 100 miljarder kronor. Justerat eget kapital per aktie uppgick till 116 kronor.

Utdelning
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas på stamaktierna. Utdelningen på indexaktierna, som är preferensaktier och ändras i takt med konsumentprisindex, föreslås höjd från 0,70 till 0,75 kronor. På de övriga preferensaktierna föreslås en utdelning på serie A med 0,45 kronor per aktie och på serie B med 0,60 kronor per aktie.

Den föreslagna utdelningen tar i anspråk 15,5 miljoner kronor.

Stockholm den 23 februari 1993

Arne Mårtensson
Verkställande direktör och koncernchef

1) Oreglerade fordringar = fordringar för vilka räntor och/eller amorteringar inte betalats inom 60 dagar efter förfallodagen.

2) Volymen så kallade problemkrediter enligt Finansinspektionens nya definition blir 16,6 miljarder kronor. Problemkrediter = oreglerade fordringar där ränta ej intäktsförs plus fordringar med ränteanstånd plus övertagna panter minus reserv för befarade kreditförluster.

3) Direktavkastning = verkliga hyror minus driftskostnader och skatter dividerat med bokfört värde.


Handelsbankskoncernen
Förändring 1992 1991
Mkr Mkr %
Intäkter
Räntenetto 9.006 8.824 +2
Provisioner 2.894 2.214 +31
Övriga intäkter 720 435 +66
Summa intäkter 12.620 11.473 +10

Kostnader
Personalkostnader 2.740 2.863 -4
Övriga omkostnader inkl avskrivningar 2.721 2.645 +3
Summa omkostnader 5.461 5.508 -1

Resultat före kreditförluster
7.159 5.965 +20

Kreditförluster
7.999 3.188 +151

Rörelseresultat
- 840 2.777 -

Extraordinära poster
100 -666

Resultat efter extraordinära poster
- 740 2.111 -
Räntabilitet på eget kapital efter 30% schablonskatt -3,3% 11,3%
I/K-tal
- före kreditförluster 2,31 2,08
- efter kreditförluster 0,94 1,32

Balansomslutning
393.210 409.671 -4
Vinst/förlust per stamaktie före extraordinära poster 1)
- efter 30% schablonskatt, kr - 3,46 12,41
- efter full skatt, kr - 3,50 11,82
efter extraordinära poster 1)
- efter 30% schablonskatt, kr - 3,02 9,49
- efter full skatt, kr - 3,06 8,90
Utdelning per stamaktie kr 0,00 4,75
Utdelning, totalt Mkr 16 734
1) Med korrigering för utelöpande konvertibler

Tillbaka

Copyright 1997 © Svenska Handelsbanken