Bokslutsmeddelande för verksamhetsåret 1991

Rörelseresultat och kreditförluster
Handelsbankskoncernens resultat före kreditförluster fortsatte att utvecklas gynnsamt och steg med 15% till 5.965 miljoner kronor.

Kreditförlusterna uppgick till 3.188 miljoner kronor eller 1,1% av utlåningsvolymen. Det är mindre än hälften av den förlustnivå som väntas för det svenska banksystemet som helhet 1991. Av förlusterna svarade finansbolaget Gamlestaden för 455 miljoner kronor.

Oreglerade fordringar, dvs krediter för vilka räntor och/eller amorteringar är förfallna till betalning sedan mer än 60 dagar eller där andra omständigheter medfört osäkerhet om kreditens värde, uppgick till 5,2 miljarder kronor. Bedömd erforderlig nedskrivning av de oreglerade fordringarna har belastat resultatet. Ränteeftergifter, dvs eftergifter från de ursprungliga räntevillkoren, uppgick till 694 miljoner kronor och har belastat resultatet.

Efter kreditförluster uppgick rörelseresultatet till 2.777 miljoner kronor, en minskning med 39%.

Räntabiliteten efter schablonskatt blev 11,3% mot 22,2% under 1990.

Det innebär att Handelsbankskoncernen även under 1991 hade en räntabilitet som är klart över genomsnittet för de svenska affärsbankerna.

Kapitalstyrka
Koncernens kapitaltäckning uppgick vid årsskiftet till 10,1%. Kravet på 8% kapitaltäckning vid slutet av 1992 klaras således med bred marginal. Överskottet av kapital tillåter en volymökning med 26% under förutsättning att ökningen sker till samma genomsnittliga kapitalkrav som i slutet av 1991. Utnyttjas möjligheten att ge ut förlagslån maximalt uppgår den möjliga volymökningen till 43%.

Extraordinära poster
De extraordinära posterna har samband med omstruktureringen av dotterbolaget Svenska Finans verksamhet. Som ett led i Handelsbankskoncernens nya strategiska inriktning på Norden avvecklar Svenska Finans all sin verksamhet utanför Norden. Svenska Finans verksamhet kommer att inriktas på tjänster som direkt kompletterar koncernens övriga utbud.

Vinst per aktie
Vinsten per stamaktie uppgick korrigerad för utelöpande konvertibler och efter full skatt till

  • före extraordinära poster kr 11,82 (19,11)
  • efter extraordinära poster kr 8,90 (19,22)

Med full skatt avses betald skatt plus 30% på bokslutsdispositioner.

Utdelning
Styrelsen föreslår en utdelning på stamaktierna, serie A och B på Kr 4,75 (4,50)

Utdelningen på indexaktierna som ändras i takt med konsumentprisindex höjs från 0,65 till 0,70.

Den föreslagna utdelningen tar i anspråk 734 miljoner kronor.

Arne Mårtensson

Handelsbankskoncernen
Förändring 1991 1990  
Mkr Mkr %
Intäkter
Räntenetto 8.824 7.632 +16
Provisioner och övriga intäkter 2.649 2.462 + 8
Summa intäkter 11.473 10.094 +14

Kostnader
Personalkostnader 2.863 2.591 +10
Övriga omkostnader inkl avskrivningar 2.645 2.322 +14
Summa omkostnader 5.508 4.913 +12

Resultat före kreditförluster
5.965 5.181 +15

Kreditförluster
3.188 623 +412

Rörelseresultat
2.777 4.558 -39

Extraordinära poster
-666 +25

Resultat efter extraordinära poster
2.111 4.583 -54
Räntabilitet på eget kapital efter 30% schablonskatt 11,3% 22,2%
I/K-tal
- före kreditförluster 2,08 2,06
- efter kreditförluster 1,32 1,82

Balansomslutning
409.671 367.719 +11
Vinst/förlust per stamaktie före extraordinära poster 1)
- efter 30% schablonskatt, kr 12,41 20,27
- efter full skatt, kr 11,82 19,11
efter extraordinära poster 1)
- efter 30% schablonskatt, kr 9,49 20,38
- efter full skatt, kr 8,90 19,22
Utdelning per stamaktie kr 4,75 4,50
Utdelning, totalt Mkr 734 695
1) Med korrigering för utelöpande konvertibler

Tillbaka

Copyright 1997 © Svenska Handelsbanken