Dataskyddsbeskrivning

För Handelsbanken är din rätt till skydd av den personliga integriteten viktig och medvetenhet om banksekretess och integritet är självklara inslag i bankens vardag. När vi utvecklar bankens produkter och tjänster har vi tekniska, fysiska och organisatoriska kontroller för att säkerställa såväl integritet som tillgänglighet för personuppgifter och annan information vi hanterar.

Här beskriver vi vilka personuppgifter Handelsbanken hanterar och varför. Du får också information om varifrån vi samlar in personuppgifter, vem vi delar dem med och hur länge vi sparar dem. Vi beskriver också när vi använder oss av profilering och automatiserade beslut och hur du kan få tillgång till dina personuppgifter, framföra synpunkter eller ställa frågor till oss.

Vilka personuppgifter hanteras i banken?
Vi har delat in personuppgifter i olika kategorier. De personuppgifter vi hanterar relaterar till följande kategorier med exempel inom parentes: En kategori innehåller personuppgifter som är särskilt känsliga och kan exempelvis vara information om en persons hälsa. Denna typ av personuppgifter hanterar vi endast när det är relevant för en specifik produkt eller tjänst, som i våra livförsäkringsprodukter.

För att säkerställa din och våra medarbetares fysiska säkerhet och för att motverka brott kan vi använda övervakningskameror på våra bankkontor.

Det som sägs nedan om dig gäller också i förekommande fall den som är borgensman eller pantsättare, ombud, god man eller förvaltare för dig.

Varför hanterar Handelsbanken personuppgifter?
Handelsbanken hanterar personuppgifter utifrån de olika rättsliga grunder och ändamål som vi beskriver nedan. Om du av någon anledning inte vill ge oss nödvändiga personuppgifter eller om du önskar radera sådana personuppgifter, finns risken att vi inte kan erbjuda dig våra produkter och tjänster.

Uppfylla villkoren i våra avtal
Det grundläggande ändamålet med att Handelsbanken samlar in, behandlar och lagrar personuppgifter är för att kunna förbereda, tillhandahålla och administrera bankens produkter och tjänster till dig - digitalt, på kontor eller via telefon. Den rättsliga grunden för det är att uppfylla villkoren i våra avtal.

Vi kan också komma att spela in och kontrollera dina telefonsamtal med oss. Vid värdepappersaffärer via telefon måste vi enligt lag göra det, men vi spelar också in telefonsamtal för att kunna verifiera ett avtal eller ett samtal med dig samt i utbildningssyfte.

Följa lagar och regler
Banken måste följa ett antal lagar och myndighetsbeslut och då hanterar vi dina personuppgifter för att till exempel: Bankens intresse
Handelsbanken erbjuder finansiella tjänster med målsättningen att skapa långa och goda relationer med våra kunder. Därför hanterar vi dina personuppgifter för följande ändamål: Med ditt samtycke
För vissa produkter behöver vi ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter och då frågar vi efter det separerat från avtalet för produkten eller annan dokumentation. Vi beskriver då också hur du kan ta tillbaka ditt samtycke och hur det i så fall påverkar dig gällande den specifika produkten eller tjänsten.

Ett exempel på när vi använder samtycke är när du besöker vår webbplats. Då sätts en cookie med ett unikt ID i din webbläsare som vi använder för webbanalys så att vi kan förstå hur webbplatsen används. Du ger ditt samtycke till detta när du accepterar användandet av cookies första gången du besöker vår webbplats.

Profilering och automatiserade beslut
Banken använder sig i vissa fall av så kallad profilering. Det innebär en automatisk behandling av personuppgifter för att göra analyser kring våra kunders ekonomiska situation, personliga val eller beteenden i våra olika mötesplatser. Profilering används också i vissa fall vid automatiserat beslutsfattande som exempelvis kan vara ett automatiserat godkännande/avslag på en kreditansökan via internet.

Varifrån samlar vi in dina personuppgifter?
Vi samlar in personuppgifterna direkt från dig, till exempel när du öppnar ett konto i Handelsbanken, när du betalar räkningar, ansöker om ett lån eller när du använder dina olika tjänster i banken. Vi hämtar också information från offentliga och andra register, som exempelvis register som förs av myndigheter (befolkningsregister, skattemyndighetens register, lagfarts- och inteckningsregister och företagsregister), sanktionslistor som förs av internationella och nationella organisationer ( Europeiska Unionen, Förenta Nationer och Office of Foreign Assets Control OFAC), register som förs av kreditupplysningsföretag och andra informationsleverantörer av uppgifter om exempelvis verkliga huvudmän och personer i politiskt utsatt ställning.

Vem delar vi dina personuppgifter med?
Banken får enligt lag inte lämna ut information om dig om det inte finns tydligt stöd för det antingen i samband med att vi uppfyller villkoren i ett avtal med dig eller för ett legalt syfte som kräver eller tillåter det, som exempelvis rapportering till myndigheter.

För att kunna uppfylla villkoren i våra produkt- och tjänsteavtal behöver vi dela information om dig med andra företag inom Handelsbankenkoncernen och ibland även med externa företag som tillhandahåller avtalade tjänster till banken och våra kunder. Det kan till exempel vara andra banker, betalningsförmedlare och andra finansiella infrastrukturparter, leverantörer, aktörer som agerar på kunders uppdrag eller andra parter i produktavtalet.

Exempel på när vi delar dina personuppgifter utanför koncernen är:: Överföringar till tredjeland
I några fall kan vi komma att föra över personuppgifter till mottagare i ett land utanför EU och EES (Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet), s k tredjeland. Det förekommer främst när vi för över pengar eller andra tillgångar till en mottagare i ett tredjeland på ditt uppdrag, med ett avtal som underlag för överföringen. Ett annat fall kan vara när vi är skyldiga att tillhandahålla personuppgifter till någon myndighet i tredjeland.

Om vi inte har något avtal med dig med uppdrag om en överföring till ett tredjeland måste någon av följande förutsättningar vara uppfylld för att vi ska utföra en överföring till ett tredjeland: Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar endast dina personuppgifter så länge vi behöver för att kunna tillhandahålla de produkter och tjänster du har avtal med oss om. Vi sparar också personuppgifter för att kunna uppfylla krav i lagar och beslut av myndigheter, som till exempel för bokföring och skatterapportering.

Om du avslutar ditt konto eller någon annan tjänst i banken behöver vi spara en del av dina personuppgifter som är kopplade till den produkten eller tjänsten under viss tid. Minimikrav på lagringstider baserar sig på exempelvis bokföringsregler, regler för att förhindra penningtvätt eller regler för betalningstjänster, placeringstjänster och konsumentkrediter. Lagringstiden är vanligen 5 – 10 år.

Om du ansöker om en tjänst men sedan inte skriver något avtal med banken sparas dina personuppgifter som regel längst i tolv månader.

Dina rättigheter kring behandling av personuppgifter
Du har flera rättigheter gällande dina personuppgifter som banken hanterar: Mer information
Om du vill använda dina rättigheter, har frågor eller synpunkter eller om du vill lämna ett klagomål kring hur vi behandlar dina personuppgifter kan du skicka ett nätbanksmeddelande, ringa till Handelsbankens kundservice, besöka ditt bankkontor eller skriva till bankens dataskyddsombud tietosuojavastaava@handelsbanken.fi eller Handelsbanken, Dataskyddsombud, Östersjögatan 11 – 13, 00180 Helsingfors.

Du hittar kontaktuppgifter till våra kontor, kundservice och dataskyddsombud också på vår webbsida www.handelsbanken.fi.

Du kan också kontakta tillsynsmyndigheten för eventuella klagomål rörande behandlingen av dina personuppgifter. Du hittar kontaktuppgifter till tillsynsmyndigheten på www.tietosuoja.fi.
 
 :