Boränteindikatorn 10 december 2018

Så här fungerar Boräntor

När banken lånar ut pengar till dig måste vi samtidigt säkerställa att du ska kunna förlänga ditt lån efter räntebindningsperiodens slut. Därför måste banken låna upp pengar på marknaden på längre löptider än de räntebindningstider du som kund normalt väljer. Att låna på längre löptider är normalt dyrare och ökar därför bankens kostnader något.

För att kunna erbjuda dig kortare räntebindningstider byter banken sin långa räntebindningstid till en kortare genom en så kallad ränteswap. Det betyder att banken kan erbjuda alla typer av räntebindningstider, både korta och långa. Som bank lånar vi upp pengar både i Sverige och i utlandet. För att kunna erbjuda dig ett lån i svenska kronor måste banken byta ut den utländska valutan till kronor i en så kallad valutaswap. Alla typer av swappar innebär en transaktionskostnad.

Den ränta vi som bank får betala, tillsammans med transaktionskostnaderna för ränte- och valutaswappar, utgör själva upplåningskostnaden för banken.

Utöver själva upplåningskostnaden, betalar du en marginal. Marginalen ska täcka de kostnader banken har för sin bolåneverksamhet, till exempel kostnader för IT-system, bankkontor, personal, kreditrisk och avkastning till bankens ägare.


Boränteindikator
I vår boränteindikator tittar vi enbart på marknadsräntorna, eftersom den ränta vi banker får betala för vår upplåning utgör en stor del av boräntorna. Genom att bedöma marknadsräntornas framtida utveckling kan vi ge en indikation om hur boräntorna kan komma att utvecklas.

Boränteindikatorn visar hur vi bedömer de korta, medellånga och långa marknadsräntorna. Vi tittar på om de kommer att stiga, sjunka eller vara oförändrade i förhållande till de räntor som gäller vid det tillfälle vi publicerar uppgifterna i boränteindikatorn.
Boränteindikator

Så här läser du tabellen
Om 6 månader indikerar förväntad förändring av korta, medellånga och långa räntor på sex månaders sikt. Om 2 år indikerar förväntad förändring av korta, medellånga och långa räntor på två års sikt. Förändringen utgår från datumet för Boränteindikatorns utgivande.
  • En röd pil indikerar en förväntad uppgång från dagens ränteläge.
  • En grå pil indikerar oförändrat ränteläge.
  • En blå pil indikerar nedgång från dagens ränteläge.

Räntemarknaden nuläge
Under den senaste tiden har marknadsräntor, precis som börser, fallit i både USA och Europa. Dessutom har marknadens förväntningar på räntehöjningar från den amerikanska centralbanken sjunkit betydligt. Medan amerikansk ekonomi har fortsatt att utvecklas starkt kommer allt fler svaghetstecken från framför allt Kina och Europa. Oron för den globala konjunkturen har förstärkts av handelskonflikten mellan USA och Kina.

Även svensk ekonomi har saktat in något. Ekonomin är dock fortsatt stark och företag rapporterar god orderingång och brist på arbetskraft. Inflationen har legat nära Riksbankens inflationsmål på 2 procent under snart två års tid. Ändå har Riksbanken valt att hålla kvar räntan på rekordlåga -0,5 procent. Orsaken är framför allt att inflationen i stor utsträckning påverkats av stigande energipriser och Riksbanken oroar sig för att inflationen åter faller när effekten från energipriser avtar, vilket kommer att vara fallet under de närmaste månaderna. Det mesta talar dock för ett stigande kostnadstryck generellt vilket vi bedömer kommer hålla inflationen nära 2 procent framöver.

Utveckling framöver
Vi räknar med att konjunkturen försvagas framöver, men inte så pass att det hindrar Riksbanken från att höja räntan under vintern. Riksbanken pekar på att en första räntehöjning med 0,25 procentenheter är trolig i antingen december eller februari. Givet vår inflationsprognos tror vi februari är något mer sannolikt.

Sammantaget pekar detta på att boräntorna börjar röra sig långsamt uppåt under loppet av det närmaste året.

Utveckling av bostadspriserna
Efter att bostadspriserna föll under förra hösten har priserna planat ut i år. Fortfarande råder viss osäkerhet kring priseffekter av det skärpta amorteringskravet och det ökade utbudet av bostadsrätter i vissa områden. Det allmänna klimatet med låga räntor, hög befolkningstillväxt och stark ekonomi talar dock emot en större, bredare prisnedgång på bostäder.

Hur gjorde andra?
Så här valde Stadshypoteks kunder bindningstider under de senaste kvartalen.

Räntebindningstid180930180630180331171231
3 månader59%62%62%60%
1 år2%2%2%2%
2 år3%4%4%4%
3 år29%26%25%24%
5 år6%6%7%10%

Syftet med Boränteindikatorn är att ge en allmän information om räntemarknaden och kan alltså inte ensam utgöra underlag för beslut om kredit. Vi påtar oss inget ansvar för förluster som kan tänkas uppkomma genom att någon använder sig av informationen.
Utskriftsvänlig version

Analytiker
Claes Måhlén
Handelsbanken
Makroanalys

Boräntor


Prenumerera på Boränteindikatorn


© Svenska Handelsbanken AB (publ)
» Privacy notice   » Cookies