Boränteindikatorn 13 september 2017

Så här fungerar Boräntor

När banken lånar ut pengar till dig måste vi samtidigt säkerställa att du ska kunna förlänga ditt lån efter räntebindningsperiodens slut. Därför måste banken låna upp pengar på marknaden på längre löptider än de räntebindningstider du som kund normalt väljer. Att låna på längre löptider är normalt dyrare och ökar därför bankens kostnader något.

För att kunna erbjuda dig kortare räntebindningstider byter banken sin långa räntebindningstid till en kortare genom en så kallad ränteswap. Det betyder att banken kan erbjuda alla typer av räntebindningstider, både korta och långa. Som bank lånar vi upp pengar både i Sverige och i utlandet. För att kunna erbjuda dig ett lån i svenska kronor måste banken byta ut den utländska valutan till kronor i en så kallad valutaswap. Alla typer av swappar innebär en transaktionskostnad.

Den ränta vi som bank får betala, tillsammans med transaktionskostnaderna för ränte- och valutaswappar, utgör själva upplåningskostnaden för banken.

Utöver själva upplåningskostnaden, betalar du en marginal. Marginalen ska täcka de kostnader banken har för sin bolåneverksamhet, till exempel kostnader för IT-system, bankkontor, personal, kreditrisk och avkastning till bankens ägare.


Boränteindikator
I vår boränteindikator tittar vi enbart på marknadsräntorna, eftersom den ränta vi banker får betala för vår upplåning utgör en stor del av boräntorna. Genom att bedöma marknadsräntornas framtida utveckling kan vi ge en indikation om hur boräntorna kan komma att utvecklas.

Boränteindikatorn visar hur vi bedömer de korta, medellånga och långa marknadsräntorna. Vi tittar på om de kommer att stiga, sjunka eller vara oförändrade i förhållande till de räntor som gäller vid det tillfälle vi publicerar uppgifterna i boränteindikatorn.
Boränteindikator

Så här läser du tabellen
Om 6 månader indikerar förväntad förändring av korta, medellånga och långa räntor på sex månaders sikt. Om 2 år indikerar förväntad förändring av korta, medellånga och långa räntor på två års sikt. Förändringen utgår från datumet för Boränteindikatorns utgivande.
  • En röd pil indikerar en förväntad uppgång från dagens ränteläge.
  • En grå pil indikerar oförändrat ränteläge.
  • En blå pil indikerar nedgång från dagens ränteläge.

Räntemarknaden nuläge
Sommaren inleddes med stigande marknadsräntor som sedan sjönk tillbaka i slutet av sommaren. På det hela taget är räntenivåerna relativt oförändrade jämfört med i våras. Förväntningar på räntehöjningar från den amerikanska centralbanken har dock minskat något, men vi räknar med ytterligare en räntehöjning från USA under året.

I Sverige har inflationen överträffat Riksbankens prognoser flera månader i rad. Medan inflationsuppgången till viss del är tillfällig bedömer vi dock att det underliggande inflationstrycket ökar. Dessutom utvecklas både svensk ekonomi och arbetsmarknaden fortsatt starkt.


Utveckling framöver
Det innebär att tidpunkten för att lägga om penningpolitiken i mindre expansiv riktning närmar sig. Riksbanken gjorde ingen förändring av prognosen för reporäntan i samband med mötet i september och räknar med att en första räntehöjning äger rum i mitten av nästa år. Vi tror emellertid att Riksbanken kommer att ända sig gradvis under hösten för att till slut höja redan i april. Det tar dock tid innan reporäntan åter blir positiv. Riksbanken räknar med att detta sker först under andra kvartalet 2019 medan vi återigen ser att det sker något tidigare.

Sammantaget pekar detta på att boräntorna förblir låga ett tag till, men att de rör sig uppåt framöver.

Utveckling av bostadspriserna
Det allmänna klimatet med låga räntor, begränsat utbud av bostäder, hög befolkningstillväxt och stark ekonomi talar för fortsatt höga bostadspriser. Samtidigt finns det en utbredd oro över hushållens skuldsättning och i den allmänna debatten diskuteras olika finansiella regleringar för att dämpa prisutvecklingen.

Finansinspektionen har nyligen föreslagit ett förstärkt amorteringskrav som innebär att de hushåll som lånar mer än 4,5 gånger sin bruttoinkomst ska amortera en procentenhet mer av bolånet varje år jämfört med tidigare regelverk. Detta, tillsammans med ökad nybyggnation, kan komma att dämpa prisuppgången i viss utsträckning.

Hur gjorde andra?
Så här valde Stadshypoteks kunder bindningstider under de senaste kvartalen.

Räntebindningstid170630170331161231160930
3 månader65%63%63%66%
1 år2%3%3%3%
2 år4%4%3%3%
3 år21%22%22%20%
5 år7%8%8%7%

Syftet med Boränteindikatorn är att ge en allmän information om räntemarknaden och kan alltså inte ensam utgöra underlag för beslut om kredit. Vi påtar oss inget ansvar för förluster som kan tänkas uppkomma genom att någon använder sig av informationen.
Utskriftsvänlig version

Analytiker
Claes Måhlén
Handelsbanken
Makroanalys

Boräntor


Prenumerera


© Svenska Handelsbanken AB (publ)
» Cookies