Boränteindikatorn 22 maj 2018

Så här fungerar Boräntor

När banken lånar ut pengar till dig måste vi samtidigt säkerställa att du ska kunna förlänga ditt lån efter räntebindningsperiodens slut. Därför måste banken låna upp pengar på marknaden på längre löptider än de räntebindningstider du som kund normalt väljer. Att låna på längre löptider är normalt dyrare och ökar därför bankens kostnader något.

För att kunna erbjuda dig kortare räntebindningstider byter banken sin långa räntebindningstid till en kortare genom en så kallad ränteswap. Det betyder att banken kan erbjuda alla typer av räntebindningstider, både korta och långa. Som bank lånar vi upp pengar både i Sverige och i utlandet. För att kunna erbjuda dig ett lån i svenska kronor måste banken byta ut den utländska valutan till kronor i en så kallad valutaswap. Alla typer av swappar innebär en transaktionskostnad.

Den ränta vi som bank får betala, tillsammans med transaktionskostnaderna för ränte- och valutaswappar, utgör själva upplåningskostnaden för banken.

Utöver själva upplåningskostnaden, betalar du en marginal. Marginalen ska täcka de kostnader banken har för sin bolåneverksamhet, till exempel kostnader för IT-system, bankkontor, personal, kreditrisk och avkastning till bankens ägare.


Boränteindikator
I vår boränteindikator tittar vi enbart på marknadsräntorna, eftersom den ränta vi banker får betala för vår upplåning utgör en stor del av boräntorna. Genom att bedöma marknadsräntornas framtida utveckling kan vi ge en indikation om hur boräntorna kan komma att utvecklas.

Boränteindikatorn visar hur vi bedömer de korta, medellånga och långa marknadsräntorna. Vi tittar på om de kommer att stiga, sjunka eller vara oförändrade i förhållande till de räntor som gäller vid det tillfälle vi publicerar uppgifterna i boränteindikatorn.
Boränteindikator

Så här läser du tabellen
Om 6 månader indikerar förväntad förändring av korta, medellånga och långa räntor på sex månaders sikt. Om 2 år indikerar förväntad förändring av korta, medellånga och långa räntor på två års sikt. Förändringen utgår från datumet för Boränteindikatorns utgivande.
  • En röd pil indikerar en förväntad uppgång från dagens ränteläge.
  • En grå pil indikerar oförändrat ränteläge.
  • En blå pil indikerar nedgång från dagens ränteläge.

Räntemarknaden nuläge
Under den senaste tiden har amerikanska marknadsräntor stigit och räntan på en 10-årig statsobligation är den högsta sedan 2011, över 3 procent. Det avspeglar en fortsatt stark konjunkturutveckling i USA som ökat förväntningarna på räntehöjningar från amerikanska Federal Reserve. Uppgången i marknadsräntor är mer blygsam i både Tyskland och Sverige och räntenivån är fortsatt betydligt lägre.

Också i Sverige fortsätter ekonomin att utvecklas starkt. Inflationen har legat nära Riksbankens inflationsmål på 2 procent under den senaste tiden. Det avspeglar framför allt ett stigande inhemskt inflationstryck, högre energipriser samt den svaga kronan. Det sistnämnda gör att kostnader för importörer stiger, vilket tenderar att leda till prisökningar. Medan vi räknar med en starkare krona framöver ser vi att det underliggande inflationstrycket fortsätter att öka, påverkat av att både svensk ekonomi och arbetsmarknaden fortsätter utvecklas starkt.

Utveckling framöver
Trots god ekonomisk utveckling och inflation nära målet räknar vi med att det tar ytterligare lite tid för Riksbanken att höja räntan. Den europeiska centralbanken fortsätter att bedriva en mycket expansiv penningpolitik under större delen av 2018. Givet Riksbankens ovilja att höja räntan alltför långt före ECB tror vi att en första räntehöjning äger rum först i december i år.

Sammantaget pekar detta på att boräntorna förblir låga ett tag till, för att under loppet av året röra sig långsamt uppåt.

Utveckling av bostadspriserna
Efter att ha fallit under hösten har bostadspriser planat ut under de senaste månaderna. Fortfarande råder viss osäkerhet kring priseffekter av det skärpta amorteringskravet och det ökade utbudet av bostadsrätter i vissa områden. Det allmänna klimatet med låga räntor, hög befolkningstillväxt och stark ekonomi talar dock emot en större, bredare prisnedgång på bostäder.


Hur gjorde andra?
Så här valde Stadshypoteks kunder bindningstider under de senaste kvartalen.

Räntebindningstid180331171231170930170630
3 månader62%60%61%65%
1 år2%2%2%2%
2 år4%4%4%4%
3 år25%24%24%21%
5 år7%10%9%7%

Syftet med Boränteindikatorn är att ge en allmän information om räntemarknaden och kan alltså inte ensam utgöra underlag för beslut om kredit. Vi påtar oss inget ansvar för förluster som kan tänkas uppkomma genom att någon använder sig av informationen.
Utskriftsvänlig version

Analytiker
Claes Måhlén
Handelsbanken
Makroanalys

Boräntor


Prenumerera


© Svenska Handelsbanken AB (publ)
» Privacy notice   » Cookies