Boränteindikatorn 18 januari 2018

Så här fungerar Boräntor

När banken lånar ut pengar till dig måste vi samtidigt säkerställa att du ska kunna förlänga ditt lån efter räntebindningsperiodens slut. Därför måste banken låna upp pengar på marknaden på längre löptider än de räntebindningstider du som kund normalt väljer. Att låna på längre löptider är normalt dyrare och ökar därför bankens kostnader något.

För att kunna erbjuda dig kortare räntebindningstider byter banken sin långa räntebindningstid till en kortare genom en så kallad ränteswap. Det betyder att banken kan erbjuda alla typer av räntebindningstider, både korta och långa. Som bank lånar vi upp pengar både i Sverige och i utlandet. För att kunna erbjuda dig ett lån i svenska kronor måste banken byta ut den utländska valutan till kronor i en så kallad valutaswap. Alla typer av swappar innebär en transaktionskostnad.

Den ränta vi som bank får betala, tillsammans med transaktionskostnaderna för ränte- och valutaswappar, utgör själva upplåningskostnaden för banken.

Utöver själva upplåningskostnaden, betalar du en marginal. Marginalen ska täcka de kostnader banken har för sin bolåneverksamhet, till exempel kostnader för IT-system, bankkontor, personal, kreditrisk och avkastning till bankens ägare.


Boränteindikator
I vår boränteindikator tittar vi enbart på marknadsräntorna, eftersom den ränta vi banker får betala för vår upplåning utgör en stor del av boräntorna. Genom att bedöma marknadsräntornas framtida utveckling kan vi ge en indikation om hur boräntorna kan komma att utvecklas.

Boränteindikatorn visar hur vi bedömer de korta, medellånga och långa marknadsräntorna. Vi tittar på om de kommer att stiga, sjunka eller vara oförändrade i förhållande till de räntor som gäller vid det tillfälle vi publicerar uppgifterna i boränteindikatorn.
Boränteindikator

Så här läser du tabellen
Om 6 månader indikerar förväntad förändring av korta, medellånga och långa räntor på sex månaders sikt. Om 2 år indikerar förväntad förändring av korta, medellånga och långa räntor på två års sikt. Förändringen utgår från datumet för Boränteindikatorns utgivande.
  • En röd pil indikerar en förväntad uppgång från dagens ränteläge.
  • En grå pil indikerar oförändrat ränteläge.
  • En blå pil indikerar nedgång från dagens ränteläge.

Räntemarknaden nuläge
Marknadsräntorna har stigit något under den senaste tiden i både USA och Europa. Det avspeglar en fortsatt stark global konjunkturutveckling som ökat förväntningarna på räntehöjningar från amerikanska Federal Reserve och i viss mån på den europeiska centralbanken ECB.

Också i Sverige fortsätter ekonomin att utvecklas starkt. Inflationen landade i genomsnitt på Riksbankens inflationsmål på två procent under 2017. Det var första gången sedan 2010 som inflationsmålet nåddes. Vi räknar med att det underliggande inflationstrycket fortsätter att öka något framöver, påverkat av att både svensk ekonomi och arbetsmarknaden fortsätter utvecklas starkt.

Utveckling framöver
Trots god ekonomisk utveckling och inflation nära målet räknar vi med att det tar ytterligare lite tid för Riksbanken att höja räntan. Den europeiska centralbanken fortsätter att bedriva en mycket expansiv penningpolitik under större delen av 2018. Givet Riksbankens ovilja att höja räntan alltför långt före ECB tror vi att en första räntehöjning äger rum först i september i år.

Sammantaget pekar detta på att boräntorna förblir låga ett tag till, för att under loppet av året röra sig långsamt uppåt.

Utveckling av bostadspriserna
Oron för svensk bostadsmarknad har ökat den senaste tiden efter att bostadspriserna fallit under hösten. Det allmänna klimatet med låga räntor, hög befolkningstillväxt och stark ekonomi talar dock emot ett större prisfall.

En viss osäkerhet finns kring effekterna av Finansinspektionens förstärkta amorteringskrav som introduceras den 1 mars. Det innebär att de hushåll som lånar mer än 4,5 gånger sin bruttoinkomst ska amortera en procentenhet mer av bolånet varje år jämfört med nuvarande regelverk.Hur gjorde andra?
Så här valde Stadshypoteks kunder bindningstider under de senaste kvartalen.

Räntebindningstid171231170930170630170331
3 månader60%61%65%63%
1 år2%2%2%3%
2 år4%4%4%3%
3 år24%24%21%22%
5 år10%9%7%8%

Syftet med Boränteindikatorn är att ge en allmän information om räntemarknaden och kan alltså inte ensam utgöra underlag för beslut om kredit. Vi påtar oss inget ansvar för förluster som kan tänkas uppkomma genom att någon använder sig av informationen.
Utskriftsvänlig version

Analytiker
Claes Måhlén
Handelsbanken
Makroanalys

Boräntor


Prenumerera


© Svenska Handelsbanken AB (publ)
» Cookies