A-Ö-lista - Köpa hus


Aktuella räntor

Aktuella bolåneräntor


Amortera

Det du betalar av på lånet kallas amortering. Att amortera är också ett sätt att spara. Ju mer du kan amortera desto snabbare sänker du dina boendekostnader. Alla nya bolån med en belåningsgrad över 50 procent amorteras. Det innebär att:


Besiktning

Som köpare har du en långt gående undersökningsplikt. Alla fel som kunde ha upptäckts vid en noggrann granskning är köparens ansvar. Därför rekommenderar vi dig att anlita en besiktningsman som gör en så kallad jordabalksbesiktning. På SBR – Sveriges byggnadsingenjörers (nytt fönster) webbplats hittar du certifierade och godkända besiktningsmän. På Anticimex (nytt fönster) webbplats finns också mer information.


Bokalkyl

Bokalkylen


Boräntekalkyl

Boräntekalkyl


Boränteindikatorn

Boränteindikatorn ger en indikation om hur boräntorna kan komma att utvecklas.
Boränteindikatorn


Bolån med räntetak

Det ingår en premie i både den löpande räntan och i takräntan som skyddar från räntehöjningar över taket, därför är tremånadersräntan på bolån med räntetak något högre.
Borgen

Borgen innebär att en eller flera personer tar på sig ansvaret att betala en skuld för någon annan, om denne inte fullföljer sitt betalningsansvar. I praktiken betyder det att en annan person åtar sig att betala ditt lån om du inte kan betala.


Checklista frågor till mäklare

Checklistan


Engångskostnader

Lagfart – Stämpelskatt på 1,5 procent av köpesumman plus 825 kronor i avgift som betalas till Lantmäteriet.
Pantbrev – Stämpelskatt på 2 procent på pantbrevsbeloppet plus 375 kronor per utfärdat pantbrev i avgift som betalas till Lantmäteriet.
Uppläggningskostnad – Bottenlånet är utan uppläggningskostnad. Övriga lån kan ha en uppläggningskostnad. Prislista bolån
Besiktning av huset – kostar vanligtvis mellan 8 000 och 13 000 kronor.
Värdering av huset – i de flesta fall behövs ingen värdering om huset säljs på en öppen och normal marknad. Om du skulle behöva göra en värdering kostar den runt 2 000 kronor.

Banken tar ut en expeditionsavgift för uttag av nya pantbrev och för ansökan om lagfart.


Fasta kostnader och sparande

Kommunal fastighetsavgift – är 0,75 procent av taxeringsvärdet. Du betalar dock för närvarande maximalt runt 7 000 kronor per år.
Räntor och amorteringar
Driftkostnader och avgifter
Spara till underhåll och reparationer


Handpenningslån

Är ett kortfristigt lån man tar för att betala handpenningen. Handpenningen uppgår normalt till 10 procent av köpeskillingen och ska betalas i samband med eller strax efter du skriver köpekontrakt.


Inteckning

En inteckning är en inskrivning av ett visst belopp i Lantmäteriets fastighetsregister i syfte att använda fastigheten som säkerhet för ett lån. Som bevis på inteckningen utfärdas ett pantbrev, som är det som överlämnas till långivaren i samband med pantsättning av fastigheten

Vi hjälper dig med att ansöka om pantbrev hos Lantmäteriet. När du tar ut nya inteckningar i din fastighet ska du betala en så kallad stämpelskatt, 2 procent på det intecknade beloppet. Till det tillkommer 375 kronor per pantbrev i avgift till Lantmäteriet. En inteckning på 100 000 kronor kostar alltså 2 000 i stämpelskatt plus 375 kronor i avgift.


Jordabalksbesiktning

Innebär normalt endast att en fastighet besiktigas okulärt, det vill säga besiktningen begränsas till vad man kan se med "blotta ögat" utan tekniska hjälpmedel. Kallas också överlåtelsebesiktning.


Kontantinsats (egen insats)

När du köper en bostad ska du lägga en egen insats som kallas kontantinsats. Vi räknar med att du lägger minst 15 procent av köpeskillingen.


Lagfart

För att du juridiskt sett ska äga huset behöver du ansöka om och få lagfart. Lantmäteriet håller ett fastighetsregister där alla ägare är noterade. Ansökan om lagfart måste skickas in inom tre månader från köpet. Vi hjälper dig med ansökan.
.
Det kostar 1,5 procent av köpesumman plus, för närvarande, 825 kronor i avgift. Lagfartskostnaden och den administrativa avgiften tas ut av Lantmäteriet. Om priset på huset till exempel är 2 500 000 kronor kostar alltså lagfarten 37 500 kronor plus 825 kronor i avgift.


Likvidavräkning

Likvidavräkningen visar hur köpeskillingen fördelar sig i form av handpenning, eventuella lån som ska övertas och vad som återstår att betala på tillträdesdagen. Även övriga kostnader så som fastighetsskatt eller annat som ska regleras mellan parterna på tillträdesdagen kan tas med i likvidavräkningen.


Låneskydd

Du som samlar alla dina lån och gärna dina övriga bankaffärer hos Handelsbanken och Stadshypotek, har möjlighet att få teckna vårt kostnadsfria Låneskydd med Trygghetskapital. Låneskyddet ger din familj ekonomisk trygghet om du skulle avlida innan du fyller 65 år. Låneskyddsavtalet är personligt och gäller för egna lån och eventuell andel av gemensamma lån. Är ni till exempel två låntagare tecknas ett låneskyddsavtal per person för att bådas andelar av lånet ska omfattas av låneskyddet.

Upp till 55 år

Till den dag du fyller 55 år omfattar Låneskydd med Trygghetskapital ditt samlade lånebelopp, dock högst 40 prisbasbelopp (1 772 000 kronor - gäller för 2016). Beloppet används för att helt eller delvis lösa dina lån.


Mellan 55 år och 65 år

Från 55 år till den dag du fyller 65 år omfattar Låneskydd med Trygghetskapital tio procent av ditt samlade lånebelopp, dock högst fyra prisbasbelopp (177 000 kronor - gäller för 2016). Beloppet betalas ut kontant till dödsboet och kan till exempel användas för att under en period klara räntekostnaderna för lån. Låneskyddet upphör när du fyller 65 år.


Förutsättningar för Låneskydd

Du kan få Låneskydd med Trygghetskapital trots att du har bundna bolån någon annanstans. Vi skriver helt enkelt avtal om att du flyttar över lånen till oss när de förfaller.


Viktigt att tänka på

Om du är sambo eller har särkullbarn är det viktigt att tänka på hur arvet påverkas. Kontakta gärna en jurist om du vill veta mer.


Marknadsvärde

Vi gör alltid en värdering för att fastställa det aktuella marknadsvärdet för en villa eller bostadsrätt. Marknadsvärdet sätts utifrån de köp som gjorts av liknande bostäder i närområdet. Ofta kan köpeskillingen/priset användas som marknadsvärde. Ibland är de lokala förhållandena sådana att marknadsvärdet på villan skiljer sig från priset vid en försäljning.


Pantbrev

Din fastighet blir säkerhet för lånet. Som säkerhet för bolånet behöver du pantbrev som motsvarar lånebeloppet. Om fastighetens förra ägare redan har lån på fastigheten kan det finnas befintliga pantbrev som du tar över och kan använda som säkerhet för dina lån. Ju större belopp i pantbrev som säljaren har desto bättre för dig eftersom du då slipper betala skatt och avgift för uttag av dessa pantbrev.


Uttagna pantbrev brukar noteras i mäklarens objektbeskrivning. För att utfärda nya pantbrev tar Lantmäteriet ut en skatt på 2 procent av beloppet samt en avgift på för närvarande 375 kronor per utfärdat pantbrev. Tar du ut ett nytt pantbrev på 1 000 000 kronor kostar det alltså 20 000 kronor plus 375 kronor i avgift.


Räntebindningstider

Du kan välja mellan korta och långa räntebindningstider från tre månader och upp till tio år. När räntebindningstiden går ut väljer du en ny räntebindningstid.

Vill du ändra räntebindningstiden i förtid, så kallad förtidsomsättning, kan du få betala en så kallad ränteskillnadsersättning för den tid som återstår av räntebindningstiden.


Ränteskillnadsersättning

Om du väljer att lösa ett bolån i förtid, det vill säga innan räntebindningstiden har gått ut, kan det uppstå en kostnad. Det gäller främst om räntan har gått ner sedan du tog ditt lån. Lite förenklat kan man säga att kostnaden är beroende av hur stort ditt lån är, återstående löptid på lånet och ränteskillnaden mellan din ränta och ränteläget som råder nu.
Mer om ränteskillnadsersättning

Räntesäkring


Sambolagen

Ska du flytta ihop med din partner behöver du känna till sambolagen. Där regleras till exempel vad som gäller vid en eventuell bodelning.
Flyttar din sambo in i din bostad är den inte samboegendom. Efter ett par år kanske ni säljer den och köper en större bostad och då blir den samboegendom. Det innebär att värdet delas lika vid en eventuell bodelning. Allt som inte ska bli samboegendom bör ni som sambor reglera via avtal.


Skuldkvot

Skuldkvot är ett nyckeltal som beskriver hushållets totala skuld i relation till hushållets disponibla årsinkomst.


Undersökningsplikt

Som köpare är du skyldig att undersöka fastigheten du köper noggrant. Säljaren ansvarar inte för sådana fel som du hade kunnat upptäcka vid en undersökning eller anses vara normala med hänsyn till fastighetens ålder, pris, skick och användning. Som privatperson är det svårt att ha den kunskap som behövs för att uppfylla undersökningsplikten. Vi rekommenderar därför alltid att anlita en besiktningsman.
SBR – Sveriges byggnadsingenjörers webbplats (nytt fönster) hittar du certifierade och godkända besiktningsmän. Där finns också mer information om hur en besiktning går till. På Anticimex (nytt fönster) webbplats finns också mer information.

Dolda fel är fel eller brister, som köparen vid köpets ingående, inte kände till och inte heller borde ha misstänkt. Felen framgår inte heller av besiktningen gjord av besiktningsman. Ett dolt fel innebär att fastigheten avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta. Säljaren har ansvar för Dolda fel i 10 år efter försäljningen.


Upplysningsplikt

Någon laglig upplysningsskyldighet motsvarande köparens undersökningsplikt finns inte för säljaren. Men om säljaren förtiger ett dolt fel som han/hon känner till kan detta under vissa omständigheter innebära att säljaren får betala skadestånd. Förtigande av ett fel som säljaren känner till kan också, då det handlar om ett svårupptäckt fel, reducera köparens undersökningsplikt. Ett fel som säljaren påtalat anses inte som dolt och kan därför inte åberopas av köparen.


Villkorsändring

En villkorsändring sker i samband med att ett lån förlängs, det vill säga när räntebindningstiden går ut. Då ska du välja ny räntebindningstid, som gäller från och med villkorsändringsdagen.


Värdering av huset

I de flesta fall behövs ingen värdering om huset säljs på en öppen och normal marknad. Om du skulle behöva göra en värdering kostar det runt 2 000 kronor.


Överbryggningslån

Är ett lån som du kan behöva om köp och försäljning av din nya och gamla bostad inte infaller på samma dag. Lånet har rörlig ränta och finns det ett övervärde i din gamla bostad kan du använda det som säkerhet. Lånet löses så snart du säljer din gamla bostad.


Överlåtelsebesiktning

Innebär normalt endast att en fastighet besiktigas okulärt, det vill säga besiktningen begränsas till vad man kan se med "blotta ögat" utan tekniska hjälpmedel. Kallas också jordabalksbesiktning. Många säljare gör en överlåtelsebesiktning inför försäljningen på sitt hus. Ett alternativ kan vara att du köper in dig i den besiktningen. Se då till att få en genomgång av besiktningsmannen på plats så besiktningen motsvarar den undersökningsplikt du som köpare har.© Svenska Handelsbanken AB (publ)
» Cookies