Gröna obligationer
Handelsbanken är en ansvarsfull samhällsaktör och vill bidra till en hållbar utveckling. Genom att emittera gröna obligationer har Handelsbanken ytterligare ett verktyg att stödja den långsiktiga utvecklingen av hållbara lösningar genom att finansiera gröna projekt. Handelsbanken har länge varit aktiv inom grön och hållbar finansiering, och hållbarhet är en integrerad del av bankens kreditprocess.

Handelsbankens ramverk för Gröna obligationer är baserat på Green Bond Principles 2017 framtagna av International Capital Market Association (ICMA).

En oberoende utvärdering av Handelsbankens ramverk för Gröna obligationer har utförts av CICERO (Center for International Climate Research).

Handelsbanken fokuserar på sex av de av FN fastställda målen för hållbar utveckling i Agenda 2030 och i linje med detta kommer Handelsbankens gröna obligationer att stödja dessa mål.

Vi eftersträvar en hög transparens avseende den påverkan de finansierade tillgångarna ger upphov till. Därför avser Handelsbanken att lämna en årlig rapportering som kommer att vara granskad av externa revisorer.

Emission av grön obligation
Den 25 juni 2018 emitterade Handelsbanken en grön obligation om EUR 500m med en löptid om fem år. Handelsbankens gröna obligation är en senior icke säkerställd obligation och är baserad på Handelsbankens Euro Medium Term Note (EMTN) program.

Information om Gröna obligationer emitterade av Handelsbanken
Handelsbankens ramverk för Gröna obligationer (Green Bond Framework), engelska (pdf)
Oberoende utvärdering (Second Opinion), engelska (pdf)
Investerarpresentation för Gröna obligationer, engelska (pdf)© Svenska Handelsbanken AB (publ)
» Privacy notice   » Cookies