Initiativ och samarbeten
GLOBAL COMPACT
Handelsbanken undertecknade 2009 FN:s Global Compact, ett initiativ som riktar sig till företag och som förespråkar tio principer vilka grundar sig på internationella konventioner. Principerna som lanserades år 2000 inkluderar mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och bekämpning av korruption.


PRI
Principles for Responsible In vestment (PRI) startades 2006 och är ett nätverk av investerare och tjänsteleverantörer som tillsammans med FN, UNEP Finance Initiative och Global Compact arbetar för att implementera principer för ansvarsfulla investeringar. Avsikten är att främja ett ansvarsfullt agerande bland finansiella aktörer och driva ökad öppenhet och medvetenhet om miljö, sociala frågor och bolagsstyrning i de bolag som dessa aktörer placerar i. Handelsbanken undertecknade principerna 2009. PRI har mer än 1 800 anslutna medlemmar, från över 50 länder, och tillsammans förvaltar de kapital motsvarande cirka 70 biljoner USD .

UNEP FI
I UNEP FI är ett partnerskap mellan FN:s miljöprogram och den globala finanssektorn och skapades efter FN-konferensen om miljö och utveckling 1992 med uppgift att främja hållbar finansiering. Mer än 200 finansinstitut, inklusive banker, försäkringsgivare och investerare, arbetar med FN:s miljöprogram för att förstå dagens miljö-, sociala och bolagsstyrningsutmaningar, varför de spelar roll för finanssektorn och hur man aktivt adresserar dem. Handelsbanken har varit medlem i UNEP FI sedan mitten av 1990-talet.

CLIMATE ACTION 100+
Climate Action 100+ är ett femårigt globalt samarbetsinitiativ kopplat till Parisavtalet. Syftet är att få de bolag som släpper ut störst mängd växthusgaser att ta sitt ansvar och leda övergången till ren energi. Investerarna bakom initiativet uppmanar bolagen att bekämpa klimatförändringar, minska utsläppen och öka transparensen.

CDP
CDP är en oberoende, internationell ideell organisation som arbetar för öppenhet och dialog kring företags miljöpåverkan och för att göra informationen tillgänglig för investerare. Över 5 600 organisationer i fler än 90 länder runtom i världen mäter och redovisar sin miljöpåverkan genom CDP.

CDP agerar på uppdrag av mer än 800 institutionella investerare. Sedan 2015 är Handelsbanken en av dem och rapporterar årligen till CDP.

EKVATORPRINCIPERNA
Handelsbanken har undertecknat Ekvatorprinciperna. Principerna är ett ramverk som ger vägledning till finansiella institutioner vid bedömningen av sociala och miljömässiga risker vid projektfinansiering. Ekvatorprinciperna lanserades formellt 2003 men har under åren uppdaterats för att bättre stötta medlemmarna i att identifiera, bedöma och hantera miljömässiga och sociala risker vid finansiering av projekt.

Initiativet består av över 92 medlemmar som representerar finansiella institutioner från 37 länder. Medlemmarna åtar sig att implementera principerna i sina interna riktlinjer, processer och rutiner för projektfinansiering, samt att rapportera årligen om projekt som bedömts eller finansierats med utgångspunkt i ramverket.
Tillämpning av Ekvatorprinciperna

IIGCC
IIGCC: s, Institutional Investors Group on Climate Change, uppdrag är att mobilisera kapital för en framtid med låga koldioxidutsläpp genom att förstärka investerarens röst och samarbeta med företag, politiker och investerare. Handelsbanken är sedan december 2018 medlem i IIGCC.

TRANSPARENCY INTERNATIONAL SVERIGE
Under 2017 har Handelsbanken blivit medlem i Transparency International Sverige Corporate Supporters Forum som ett led i bankens engagemang i arbetet mot korruption. Det är ett svenskt näringslivsforum som erbjuder en plattform för kunskaps- och erfarenhetsutbyte för företagens anti-korruptionsarbete.

ECPAT
Handelsbanken har sedan 2015 ett fördjupat samarbete med ECPAT, en barnrättsorganisation som arbetar med att förebygga och sprida kunskap om sexuell exploatering av barn. ECPAT ingår i ett globalt nätverk med organisationer i över 90 länder. Vi tar ansvar i vår dagliga verksamhet bland annat genom att försvåra och förhindra betalningar som är kopplade till material som skildrar sexuella övergrepp på barn. I samarbetet arbetar vi även för att öka kunskapen och medvetenheten om sexuell exploatering av barn.

FINANSKOALITIONEN MOT BARNSEXHANDEL
Handelsbanken är sedan 2009 medlem i Finanskoalitionen mot barnsexhandel som verkar för att försvåra och förhindra handel med sexuella övergreppsbilder på barn. Medlemskapet i koalitionen innebär att banken tar ett aktivt ställningstagande och ökar kunskapen om problematiken i syfte att kunna bidra till det förebyggande arbetet inom koalitionen.

GLOBAL CHILD FORUM
Handelsbanken deltar sedan 2013 i den ideella stiftelsen Global Child Forum som är ett oberoende forum för samtal och kunskapsutbyte om barns rättigheter. Där samlas ledare från näringslivet, myndigheter, den akademiska världen och samhället i stort för att skapa sektoröverskridande samarbeten för att främja barns rättigheter.

World Childhood Foundation
Handelsbanken stödjer sedan 2010 World Childhood Foundation. Stiftelsen arbetar med att förebygga våld och sexuella övergrepp mot barn. Childhood strävar efter att ge alla barn möjligheten till att utvecklas till starka, trygga och ansvarsfulla människor. Arbetet fokuserar främst på de barn som ofta glöms bort; barn som lever på gatan, på institution eller i en familj där föräldrarna inte orkar vara det som barnet mest behöver – trygga vuxna.

PRIVATEKONOMI FÖR UNGA
Handelsbanken stödjer initiativ för att främja ungdomars kunskaper om privatekonomi genom att stödja informationskampanjer och bidra med kunskap. Ung Privatekonomi är ett skolinformationsprojekt som utbildar Sveriges gymnasieelever och lärare inom ämnena privatekonomi och sparande.

CBI (CLIMATE BONDS INITIATIVE)
Climate Bonds Initiative (CBI) är en icke vinstdrivande internationell organisation för att främja investeringar inom klimatförbättrande åtgärder.

Organisationen vill underlätta att mobilisera kapital inom den globala obligationsmarknaden genom att utveckla en stor och likvid marknad för gröna obligationer.

Handelsbanken har varit verksam inom grön och hållbar finansiering under flera år och stödjer CBI sedan 2017.

HÅLLBART VÄRDESKAPANDE
Tillsammans med några av Sveriges stora investerare har Handelsbanken Asset Management sedan 2009 deltagit i projektet Hållbart värdeskapande. Målet med projektet är att lyfta fram betydelsen av att svenska börsbolag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor. För att uppmuntra, stödja och följa upp företagens hållbarhetsarbete genomför Hållbart värdeskapande enkätundersökningar samt organiserar seminarier och rundabordssamtal.

I egenskap av ett av de 100 största svenska börsbolagen har Handelsbanken själv besvarat enkäten om sitt arbete med hållbarhet.

SISD
Swedish Investors for Sustainable Development är en plattform för lärande och utbyte av kunskaper samt erfarenheter kring Agenda 2030 för svenska långsiktiga investerare och aktörer inom finanssektorn. Målet är att ur olika infallsvinklar och perspektiv utforska de långsiktiga investerarnas roll på agendan, ge idéer och inspiration för vägen framåt.

SWESIF
Handelsbanken kapitalförvaltning är medlem i SWESIF, ett oberoende nätverksforum för organisationer som arbetar för eller med hållbara investeringar i Sverige. SWESIF syftar till att öka kunskapen och intresset för hållbara investeringar hos institutionella kapitalägare och förvaltare. För att underlätta för fondsparare att jämföra fonder och hur hållbarhet integreras i fondförvaltningen, har SWESIF arbetat fram en branschgemensam hållbarhetsprofil för fonder. Sedan 2015 har merparten av Handelsbankens fonder en sådan hållbarhetsprofil. Mer information finns på hallbarhetsprofilen.se. Handelsbanken kapitalförvaltaning deltar sedan våren 2016 i SWESIF:s styrelse.

WOMEN IN FINANCE CHARTER
Som ett led i arbetet med jämställdhet har Handelsbanken i Storbritannien undertecknat Women in Finance Charter, ett initiativ från HM Treasury, Storbritanniens finansministerium, som innebär ett åtagande att arbeta för en jämnare könsfördelning i den finansiella sektorn.

RESURSEFFEKTIVITET OCH CIRKULÄR EKONOMI
Handelsbanken deltar i ett projekt som Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) påbörjade 2018. Projektet ska under två år arbeta för att Sverige ska bli den ledande nationen för ett resurseffektivt, cirkulärt samhälle. Syftet är att i samklang med Globala målen för hållbar utveckling stärka Sveriges konkurrenskraft i en framtid med begränsade resurser, samtidigt som samverkan och rörelse framåt skapas kring Sveriges resursvägval.

© Svenska Handelsbanken AB (publ)
» Privacy notice   » Cookies