Initiativ och samarbeten
GLOBAL COMPACT
Handelsbanken undertecknade 2009 FN:s Global Compact, ett initiativ som riktar sig till företag och som förespråkar tio principer som grundar sig på internationella konventioner. Principerna som lanserades år 2000 inkluderar mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och bekämpning av korruption.


PRI
PRI (United Nations backed Principles for Responsible Investment Initiative) startade 2006 och är ett nätverk av investerare och tjänsteleverantörer som tillsammans med FN arbetar för att implementera principer för ansvarsfulla investeringar. Avsikten är att främja ett ansvarsfullt agerande bland finansiella aktörer och driva ökad öppenhet och medvetenhet om miljö, sociala frågor och bolagsstyrning i de bolag som dessa aktörer placerar i. Handelsbanken undertecknade principerna 2009. PRI har mer än 1 750 anslutna medlemmar, från över 50 länder, och tillsammans förvaltar de kapital motsvarande cirka 70 biljoner USD.

UNEP FI
FN:s miljöprogram (UN Environment Programme) har en särskild organisation som arbetar med hur kapitalmarknaden kan främja en miljömässigt hållbar utveckling genom sin verksamhet. De omkring 200 finansiella institutionerna som stödjer initiativet bidrar bland annat till ökad forskning och kunskap om hur hållbarhetsfrågor kan integreras i de finansiella besluten. Handelsbanken har varit medlem i UNEP FI sedan mitten av 1990-talet.

ICC
Internationella Handelskammaren (ICC) har arbetat fram riktlinjer för hållbar utveckling. Syftet är att ge företag i hela världen ett ramverk och verktyg för att utveckla sitt hållbarhetsarbete. Riktlinjerna bygger på nationella och internationella normer för hållbarhet. Handelsbanken följer ICC:s riktlinjer sedan 1990-talet.

CDP
CDP är en oberoende, internationell ideell organisation som arbetar för öppenhet och dialog kring företags miljöpåverkan och för att göra informationen tillgänglig för investerare. Över 5 600 organisationer i fler än 90 länder runtom i världen mäter och redovisar sin miljöpåverkan genom CDP.

CDP agerar på uppdrag av mer än 800 institutionella investerare. Sedan 2015 är Handelsbanken en av dem och rapporterar årligen till CDP.

IAAP NORDIC
Handelsbanken är medgrundare till IAAP Nordic, den nordiska avdelningen av branschorganisationen IAAP, International Association of Accessibility Professionals. Syftet med IAAP är att definiera, främja och förbättra yrket tillgänglighetsexpert globalt genom nätverk, utbildning och certifiering. Genom medlemskap i IAAP får Handelsbanken möjlighet att öka vår kunskap på ett mycket viktigt område och på så vis skapa ännu bättre förutsättningar för alla som besöker våra digitala mötesplatser.

IAAP Norden omfattar Sverige, Norge, Finland och Danmark. På global nivå är det FN-initiativet G3ict som driver organisationen.

EKVATORPRINCIPERNA
Handelsbanken har undertecknat Ekvatorprinciperna. Principerna är ett ramverk som ger vägledning till finansiella institutioner vid bedömningen av sociala och miljömässiga risker vid projektfinansiering. Ekvatorprinciperna lanserades formellt 2003 men har under åren uppdaterats för att bättre stötta medlemmarna i att identifiera, bedöma och hantera miljömässiga och sociala risker vid finansiering av projekt.

Initiativet består av över 92 medlemmar som representerar finansiella institutioner från 37 länder. Medlemmarna åtar sig att implementera principerna i sina interna riktlinjer, processer och rutiner för projektfinansiering, samt att rapportera årligen om projekt som bedömts eller finansierats med utgångspunkt i ramverket.
Tillämpning av Ekvatorprinciperna

TRANSPARENCY INTERNATIONAL SVERIGE
Under 2017 har Handelsbanken blivit medlem i Transparency International Sverige Corporate Supporters Forum som ett led i bankens engagemang i arbetet mot korruption. Det är ett svenskt näringslivsforum som erbjuder en plattform för kunskaps- och erfarenhetsutbyte för företagens anti-korruptionsarbete.

2° INVESTING INITIATIVE
Tillsammans med 2° Investing Initiative har Handelsbanken genomfört en första analys av klimatrelaterade omställningsrisker i vår kapitalförvaltning inom Handelsbanken Fonder AB, Xact Kapitalförvaltning AB och Handelsbanken Funds SICAV samt i vår kreditportfölj. 2° Investing Initiative är en NGO som arbetar med att genomföra klimatrelaterad scenarioanalys.

ECPAT
Under 2009 anslöt sig Handelsbanken tillsammans med Svenska Bankföreningen till ett samarbete med ECPAT Sverige. Sedan 2015 har banken ett fördjupat samarbete med ECPAT. Det övergripande målet är att förhindra exploatering av barn genom att försvåra och förhindra penningtransaktioner som är kopplade till barnsexhandel. Som en del av Handelsbankens arbete med ansvarsfullt företagande integrerar vi inom ramen för vår verksamhet ett förebyggande arbetssätt för att bidra till avståndstagande mot barnsexhandel.

ECPAT Sverige ingår i ECPAT International som har medlemsorganisationer i över 80 länder. ECPAT arbetar med att förebygga och stoppa alla former av barnsexhandel: dokumenterade sexuella övergrepp på barn, resande förövare och människohandel med minderåriga för sexuella syften.

FINANSKOALITIONEN MOT BARNSEXHANDEL
Handelsbanken är medlem i svenska Finansiella koalitionen mot barnsexhandel (Finanskoalitionen) sedan 2009. Finanskoalitionen verkar för att försvåra och förhindra handel med sexuella övergreppsbilder på barn och utgår från det övergripande brottsförebyggande målet att stoppa övergrepp mot barn. I syfte att förhindra denna handel genom de finansiella systemen har ett unikt samarbete utarbetats mellan myndigheter, den privata och den ideella sektorn. Genom att Finanskoalitionens medlemmar försvårar möjligheten att använda de finansiella systemen för denna typ av brottslighet, bidrar det till att komplicera och begränsa dess spridning.

GLOBAL CHILD FORUM
Handelsbanken deltar sedan 2013 i den ideella stiftelsen Global Child Forum som är ett oberoende forum för samtal och kunskapsutbyte om barns rättigheter. Där samlas ledare från näringslivet, myndigheter, den akademiska världen och samhället i stort för att skapa sektoröverskridande samarbeten för att främja barns rättigheter.

World Childhood Foundation
Handelsbanken stödjer sedan 2010 World Childhood Foundation. Stiftelsen arbetar med att förebygga våld och sexuella övergrepp mot barn. Childhood strävar efter att ge alla barn möjligheten till att utvecklas till starka, trygga och ansvarsfulla människor. Arbetet fokuserar främst på de barn som ofta glöms bort; barn som lever på gatan, på institution eller i en familj där föräldrarna inte orkar vara det som barnet mest behöver – trygga vuxna.

EKONOMISK FORSKNING OCH UTBILDNING
Handelsbanken har vid olika tillfällen sedan i början av 1960-talet lämnat bidrag till ekonomisk forskning, framförallt genom avsättningar till två fristående forskningsstiftelser: Tore Browaldhs stiftelse samt Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse.

Tillsammans är stiftelserna en av de viktigaste anslagsgivarna till ekonomisk forskning i Sverige. Under 2017 beviljades 179 anslag (197) på tillsammans 215 miljoner kronor (188). Vid slutet av 2017 uppgick stiftelsernas sammantagna förmögenhet till 7 674 miljoner kronor (6 901).

Handelsbanken har också finansierat en professur i redovisning vid Handelshögskolan i Stockholm samt bidragit till The Institute for Financial Research (SIFR) och Swedish House of Finance (SHoF). Handelsbanken stödjer även ett forskningsprojekt hos Handelshögskolan i Stockholm där studier och analyser görs kring vilka faktorer som är mest betydelsefulla vad gäller att skapa kundnöjdhet, liksom för att följa sambandet mellan lojalitet och lönsamhet.

PRIVATEKONOMI FÖR UNGA
Handelsbanken stödjer initiativ för att främja ungdomars kunskaper om privatekonomi genom att stödja informationskampanjer och bidra med kunskap. Ung Privatekonomi är ett skolinformationsprojekt som utbildar Sveriges gymnasieelever och lärare inom ämnena privatekonomi och sparande.

SAMARBETEN MED UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR
Handelsbanken har ett flertal samarbeten med skolor, universitet och högskolor vilket är en viktig del i ett långsiktigt employer brandingarbete. Bland annat deltar vi i utbildningar och bidrar med vår kompetens och erfarenhet samt erbjuder möjlighet till praktik för att ge studenter erfarenhet av och kontakter med arbetslivet. Genom denna samverkan etablerar Handelsbanken kontakter med viktiga målgrupper ur ett rekryteringsperspektiv. Det bygger på samarbete och engagemang hos personalavdelningar, medarbetare och chefer från både bankkontor och interna enheter.

STUDENTPROGRAM I HANDELSBANKEN
Handelsbanken i Sverige och Norge erbjuder ungdomar som ska börja läsa på universitet eller högskola att parallellt med studierna delta i bankens Studentprogram. I programmet ingår arbete under studietiden, en egen handlingsplan och relevant utbildning för att utvecklas inom Handelsbanken. Syftet är att attrahera, rekrytera och utveckla yngre medarbetare som ett led i bankens framtida chefsförsörjning samt att främja jämställdhet och mångfald i Handelsbanken.

CBI (CLIMATE BONDS INITIATIVE)
Climate Bonds Initiative (CBI) är en icke vinstdrivande internationell organisation för att främja investeringar inom klimatförbättrande åtgärder.

Organisationen vill underlätta att mobilisera kapital inom den globala obligationsmarknaden genom att utveckla en stor och likvid marknad för gröna obligationer.

Handelsbanken har varit verksam inom grön och hållbar finansiering under flera år och stödjer CBI sedan 2017.

HÅLLBART VÄRDESKAPANDE
Tillsammans med några av Sveriges stora investerare har Handelsbanken Asset Management sedan 2009 deltagit i projektet Hållbart värdeskapande. Målet med projektet är att lyfta fram betydelsen av att svenska börsbolag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor. För att uppmuntra, stödja och följa upp företagens hållbarhetsarbete genomför Hållbart värdeskapande enkätundersökningar samt organiserar seminarier och rundabordssamtal.

I egenskap av ett av de 100 största svenska börsbolagen har Handelsbanken själv besvarat enkäten om sitt arbete med hållbarhet.

SISD
Swedish Investors for Sustainable Development är en plattform för lärande och utbyte av kunskaper samt erfarenheter kring Agenda 2030 för svenska långsiktiga investerare och aktörer inom finanssektorn. Målet är att ur olika infallsvinklar och perspektiv utforska de långsiktiga investerarnas roll på agendan, ge idéer och inspiration för vägen framåt.

SWESIF
Handelsbanken kapitalförvaltning är medlem i SWESIF, ett oberoende nätverksforum för organisationer som arbetar för eller med hållbara investeringar i Sverige. SWESIF syftar till att öka kunskapen och intresset för hållbara investeringar hos institutionella kapitalägare och förvaltare. För att underlätta för fondsparare att jämföra fonder och hur hållbarhet integreras i fondförvaltningen, har SWESIF arbetat fram en branschgemensam hållbarhetsprofil för fonder. Sedan 2015 har merparten av Handelsbankens fonder en sådan hållbarhetsprofil. Mer information finns på hallbarhetsprofilen.se. Handelsbanken kapitalförvaltaning deltar sedan våren 2016 i SWESIF:s styrelse.

WOMEN IN FINANCE CHARTER
Som ett led i arbetet med jämställdhet har Handelsbanken i Storbritannien undertecknat Women in Finance Charter, ett initiativ från HM Treasury, Storbritanniens finansministerium, som innebär ett åtagande att arbeta för en jämnare könsfördelning i den finansiella sektorn.

© Svenska Handelsbanken AB (publ)
» Privacy notice   » Cookies