Ersättningspolicy
Ersättningar till anställda i Stadshypotek AB
Principerna för Stadshypoteks ersättningssystem fastställs i en ersättningspolicy som beslutas av Stadshypoteks styrelse.

Stadshypotek har en långsiktig syn på medarbetarnas anställning. Ersättningar varierar över en medarbetares anställningstid i Stadshypotek och en god insats ska alltid belönas. Den totala ersättningen ska bidra till att Stadshypoteks konkurrenskraft och lönsamhet utvecklas genom att Stadshypotek kan attrahera, behålla och utveckla kompetenta medarbetare, samt att säkerställa god chefsförsörjning.

Stadshypotek har generellt en låg risktolerans. Detta synsätt avspeglas i synen på ersättningar. Stadshypotek anser att fast ersättning bidrar till en sund verksamhet och därför ska samtliga medarbetare i Stadshypotek endast ha fast ersättning. Undantag från principen om fast lön förekommer ej.

Ersättning för utfört arbete fastställs individuellt för varje medarbetare. Ersättning utgår i form av fast kontant lön, sedvanliga löneförmåner och avsättning till pension. Lön fastställs lokalt i enlighet med Stadshypoteks decentraliserade arbetssätt och baseras på i förväg kända lönegrundande faktorer, nämligen; arbetets art och svårighetsgrad, kompetens, prestationsförmåga och uppnådda arbetsresultat, ledarskap för de som har utvecklingsansvar för medarbetare, utbud och efterfrågan på marknaden och som bärare av Stadshypoteks kultur.

Stadshypoteks utgångspunkt är att fast ersättning inte leder till ett beteende som ger upphov till en ökad risknivå.

Information om ersättningar finns också i årsredovisningen.© Svenska Handelsbanken AB (publ)
» Privacy notice   » Cookies