Bekämpa klimatförändringarna

Om klimatförändringarna
I samband med Parisavtalet 2015 kom världens länder överens om att begränsa den globala temperaturökningen till väl under två grader, med siktet inställt på att inte överstiga 1,5 grader jämfört med innan industrialismens början. Om världen inte lyckas begränsa den globala uppvärmningen kommer klimatförändringarna att leda till allvarliga konsekvenser för ekosystem, matförsörjning och tillgång till vatten, vilket skulle få negativa konsekvenser för människors välstånd, säkerhet och hälsa. Ett framgångsrikt genomförande av Parisavtalet förutsätter en övergång till en koldioxidneutral ekonomi till omkring år 2050 och därefter sannolikt ett fortsatt behov av att avskilja koldioxid från atmosfären (negativa utsläpp).

Vissa sektorer kommer att behöva göra betydande investeringar, medan andra kommer att påverkas negativt på grund av förändrat klimat, stärkt klimatpolitik och förändringar i konsumenters efterfrågan. Som en leverantör av finansiella tjänster ska vi, via våra produkter och tjänster, verka för en omställning till en växthusgasneutral ekonomi i linje med Parisavtalet.

Rapportering av finansiella klimatrisker
Den internationella arbetsgruppen Task Force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD) har tagit fram rekommendationer i syfte att åtgärda bristen på information kring företags arbete och hantering av klimatförändringen. En central del som omfattar finanssektorn är utökad rapportering om exponering mot tillgångar kopplade till klimatrelaterade risker.

Handelsbanken har under 2018 publicerat klimatrapporter i enlighet med TCFD:s rekommendationer. Rapporteringen har genomförts för Handelsbanken Liv, Handelsbanken Fonder och Xact Kapitalförvaltning. I klimatrapporterna beskrivs hur hänsyn tas till klimatförändringarna inom områdena:

StyrningStyrning av klimatrelaterade risker och möjligheter.
StrategiAktuell och potentiell påverkan av klimatrelaterade risker och möjligheter på organisationens affär, strategi och finansiella planering.
RiskhanteringProcesser för identifiering, bedömning och hantering av klimatrelaterade risker och möjligheter.
Mål och mätetalMätetal och mål för att bedöma och hantera relevanta klimatrelaterade risker och möjligheter.

Med dessa rapporter vill vi bidra till ökad transparens inom näringslivet avseende finansiella risker och möjligheter relaterade till klimatförändringarna.

Klimatrelaterad scenarioanalys
Under 2018 har även en analys gjorts genom Paris Agreement Climate Transition Assessment (PACTA) i samarbete med 2-degrees Investing Initiative, en non-govermental organisation (NGO), som är specialiserad på att analysera finansiella klimatrisker för noterade aktier och företagsobligationer. Just denna analys fokuserar på aktieinnehav i bolag som är aktiva inom sektorerna energiproduktion, det vill säga utvinning av fossila bränslen och bilproduktion och lanserades tillsammans med PRI.


Handelsbanken Asset Management Climate Report 2018 (pdf)
Handelsbanken Liv Klimatrelaterade finansiella upplysningar 2018 (pdf)

Att investera för klimatet
Ett viktigt bidrag till mål 13 är att investera i lösningar för ett hållbart energisystem. I flera av våra aktivt förvaltade fonder har vi sedan länge energieffektivisering som ett investeringstema. Ett exempel är fonden Hållbar Energi som har ett renodlat fokus på hållbarhet. Investeringar görs enbart i företag som utvecklar eller använder metoder och teknologier för att begränsa den globala uppvärmningen, och i företag som kan bidra till en effektivare energianvändning.

I början av 2019 lanserade vi fonden Hållbar Global Obligation vars syfte är att finansiera projekt och aktiviteter kring hållbarhet. Fonden väljer in obligationer som är särskilt utgivna i syfte att finansiera förbättringar inom miljö, klimat, fattigdom, eller någon av de övriga Globala målen antagna av FN. Dessa obligationer brukar kallas gröna och sociala obligationer.I våra Temafonder har vi identifierat teman utifrån förändringar i omvärlden som långsiktigt driver tillväxt och påverkar lönsamheten hos företag. Global vattenförsörjning, förnybar energi och energieffektivisering är exempel på investeringsteman där vi identifierar företag som bidrar med effektiva lösningar på globala utmaningar inom vattenbrist och klimatfrågan och som vi tror har god lönsamhetspotential.

Att mäta koldioxidavtryck i våra fonder
För att uppnå klimatmålet krävs det stora insatser inte minst från näringslivet. Utsläpp av växthusgaser är en starkt bidragande orsak till temperaturhöjningen. För att bättre förstå de klimatrisker som finns mäter vi två gånger per år koldioxidavtrycket i majoriteten av våra aktiefonder. Det ger oss som förvaltare ökad kunskap om bolagens miljörisker samt en ökad förståelse hur fondens sammansättning påverkar koldioxidavtrycket.

Koldioxidavtryck (pdf)

Svanenmärkta fonder
Svanen är Nordens officiella miljömärkning och initierades av Nordiska ministerrådet för att vägleda konsumenter till ett bra val för miljön. Svanenmärkta fonder syftar till att fondförvaltaren ska påverka de företag som fonden investerar i att utvecklas i en mer hållbar riktning. Fonden ska uppfylla 25 obligatoriska krav som rör exkludering, inkludering, transparens och påverkan.

Handelsbanken erbjuder nu två Svanenmärkta fonder, Hållbar Energi och XACT Sverige, som båda uppfyller Svanenmärkningens 25 obligatoriska krav som rör exkludering, inkludering, transparens och påverkan

Svanenrapport Handelsbanken Fonder (pdf)
Svanenrapport Xact (pdf)

Relaterad information

Rapporter© Svenska Handelsbanken AB (publ)
» Privacy notice   » Cookies