Fokusområde klimat
Fortsatt arbete för att minska vår klimatpåverkan
Utsläppen av växthusgaser bidrar starkt till den globala temperaturhöjningen. Forskning visar att en stor del av världens reserver av fossila bränslen måste stanna i marken och inte förbrännas för att jordens medeltemperatur inte ska höjas med mer än två grader. Som kapitalförvaltare behöver vi förstå konsekvenserna av den globala uppvärmningen liksom riskerna med fossila bränslen, och agera därefter. Under 2018 fortsatte vi vårt klimatarbete inom kapitalförvaltningen och här arbetar vi på tre plan: att välja bort, att påverka och arbeta för ökad transparens samt att investera i lösningar.

Kol och fossila bränslen
Ett sätt att minska fondernas klimatavtryck är att undvika företag verksamma inom kolbrytning och förbränning av kol, vilket vi gör i alla våra fonder. I våra Criteriafonder, våra fonder med särskilda hållbarhetskriterier, går vi steget längre och väljer även bort olja, gas och övriga fossila bränslen. Närmare en tredjedel av det totala förvaltade fondkapitalet är nu investerat i fonder som väljer bort fossila bränslen.
Handelsbankens fonder utesluter kol
Särskilt hållbarhetsfokus - Criteriafonder

ÅrtalCriteriafonders andel av
total fondvolym
201412%
201517%
201631%
201732%

Transparens och påverkan
Vi arbetar för ökad transparens och bättre klimatredovisning. Vi försöker också påverka de företag vi investerar i att bedriva sin verksamhet på ett mer klimatvänligt sätt. Det gör vi antingen på egen hand eller tillsammans med andra investerare. Handelsbanken står även bakom CDP som är en oberoende internationell ideell organisation som arbetar för öppenhet och dialog kring företags koldioxidutsläpp och klimatstrategier.

Investera i lösningar
Utöver att välja bort investeringar i företag som har verksam­het inom fossila bränslen, vill vi också investera i lösningar för ett hållbart energisystem. I fonden Handelsbanken Global Tema (Criteria) och flera andra aktivt förvaltade fonder har vi sedan länge energieffektivisering som ett investeringstema. Fonden Hållbar Energi fokuserar både på energieffektivisering och förnybar energi.

Dynamiskt område
Att investera ansvarsfullt med hänsyn till klimatpåverkan är inte så enkelt som det kan verka. Ett företags koldioxidavtryck ger en ögonblicksbild – nuvarande utsläppsnivå eller koldioxidintensitet säger inte mycket om företagets riktning och potential att på längre sikt bidra till övergången till ett hållbart energisystem. Vi behöver därför hitta en balans mellan nuläget och bedömd framtida potential. Exempelvis kan vi välja att investera i energibolag som för närvarande står för höga utsläpp, men som investerar i förnybara energikällor och kan komma att erbjuda hållbar energi framöver.


Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Fullständiga informationsbroschyrer med fondbestämmelser, faktablad och aktuell kursutveckling finns under respektive fond i fondkurslistan. Handelsbanken reserverar sig mot eventuella fel i informationen.
Relaterad information

Rapporter© Svenska Handelsbanken AB (publ)
» Privacy notice   » Cookies