Ersättningspolicy
Handelsbanken Finans är i Sverige part i kollektivavtal om generella anställningsvillkor under anställningstiden och om pensionsvillkor efter uppnådd pensionsålder.

Ersättning för utfört arbete fastställs individuellt för varje medarbetare. Ersättning utgår i form av fast lön, sedvanliga löneförmåner och avsättning till pension. Lön fastställs lokalt i enlighet med Handelsbankenkoncernens decentraliserade arbetssätt och revideras en gång per år. Lönen baseras på väl kända lönegrundande faktorer, såsom arbetets art och svårighetsgrad, kompetens, prestationsförmåga och uppnådda resultat.

Pension utgår i Sverige enligt kollektivavtal och är förmånsbaserad, vilket innebär att pension utgår med en viss andel av slutlönen under återstående livstid. I andra länder förekommer såväl premiebestämd som förmånsbestämd pension.

Ersättningspolicyn har beslutats av styrelsen och revideras årligen. Styrelsens ersättningsutskott består av två personer vilka bereder besluten gällande ersättningar. Inom Handelsbanken Finans lämnas inga rörliga ersättningar. Lön till VD fastställs av bolagsordningen. Ledande befattningshavare samt cheferna för kontrollfunktionen fastställs årligen av styrelsen till Handelsbanken Finans AB. Beträffande ersättning till ledande befattningshavare hänvisas till not 8. Handelsbanken Finans låga risktolerans präglar den riskanalys som ligger till grund för policyn.
© Svenska Handelsbanken AB (publ)
» Privacy notice   » Cookies