Globala hållbarhetsmål
I september 2015 antog FN:s generalförsamling Agenda 2030. Den innehåller 17 globala mål med 169 delmål med syfte att åstadkomma långsiktig hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling för att utrota extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen och att bekämpa klimatförändringen. Agendan är inte en bara statlig angelägenhet. Tvärtom – en viktig faktor för att målen ska nås är att alla delar i samhället engagerar sig. Därmed har också näringslivet en viktig roll att spela för att bidra till långsiktig måluppfyllelse, vilket också fastslås i den genomförandeplan som är framtagen av FN.

Som bank är vi en viktig del av samhället, både genom vår starka lokala förankring och genom att vi på andra sätt bidrar till samhället. Det sker bland annat genom skatter och avgifter, att vi anställer personal, ger krediter, erbjuder betalningslösningar samt tillhandahåller investeringar och andra banktjänster. Genom bankens verksamhet kan vi vara med och långsiktigt bidra till de övergripande målen.

Handelsbankens hållbarhetsråd har därför under året analyserat de 17 målen med tillhörande 169 delmål för att bestämma vilka av dem som vi ska fokusera på i vår verksamhet och hur vi kan integrera dem i verksamheten inom ramen för tidigare beskrivna delområden över bankens väsentliga frågor. Analysen har skett utifrån perspektiven påverkansgrad, både indirekt och direkt, identifierade risker och möjligheter samt utifrån bankens mest väsentliga hållbarhetsfrågor. Resultatet av analysen innebär att vi under kommande år kommer att fokusera på följande sex mål:
  • Jämställdhet
  • Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  • Hållbara städer och samhällen
  • Bekämpa klimatförändringen
  • Fredliga och inkluderande samhällen.
För alla utvalda mål gäller att Handelsbanken har en möjlighet att bidra såväl genom den egna verksamheten som genom våra affärsrelationer. Jämställdhet, goda arbetsvillkor och barns rättigheter är självklarheter i vår egen verksamhet och vi vill gärna bidra till att påskynda utvecklingen i de samhällen där vi verkar och de företag som vi gör affärer med.

Med en stor utlåning till fastighetssektorn har vi ett särskilt ansvar vad gäller hållbara städer och i vår företagsutlåning vill vi bidra genom att minska vår indirekta påverkan på klimatet och finansiera framtidens vinnare i omställning till en mer hållbar ekonomi.

Målet om fredliga och inkluderande samhällen omfattar målet om att avsevärt minska de olagliga finansiella flödena och väsentligt minska alla former av korruption och mutor, ett område där banker spelar en avgörande roll.

© Svenska Handelsbanken AB (publ)
» Privacy notice   » Cookies