1. Handelsbankens pensionsstiftelse och pensionskassa

Handelsbankens pensionskassa och pensionsstiftelse

Pensionskassan SHB Tjänstepensionsförening

Pensionskassan har den 25 januari 2021 fått Finansinspektionens tillstånd att omvandlas till tjänstepensionsförening. I och med detta sker namnändring till Pensionskassan SHB Tjänstepensionsförening och verksamheten bedrivs från den 26 januari under lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag.

Syftet med Pensionskassans verksamhet är huvudsakligen att tillhandahålla livsvariga förmånsbestämda pensionsförmåner för anställda inom Handelsbankenkoncernen. 

Pensionskassan har sitt säte i Stockholm, Sverige och står under tillsyn av Finansinspektionen.

Organisationsnummer

802005-5565

Adress

Pensionskassan SHB Försäkringsförening
c/o Handelsbanken
106 70 Stockholm

Kontaktpersoner

Marie Dahlgren Egenäs
VD
E-post: mada08@handelsbanken.se 
Telefon: 08-7011000

Tanja Marmnäs
Pensionsadministration
E-post: personal.pension@handelsbanken.se 
Telefon: 08-7011000

Tomas Ordeberg
Klagomål
E-post: thor03@handelsbanken.se
Telefon: 08-7011000

Konsolideringsnivå

Vid beräkning av kollektiv konsolideringsnivå tillämpas pensionstilläggsmetoden. Det innebär att konsolideringsnivån beräknas som fördelningsbara tillgångar i förhållande till kapitalvärdet av garanterade åtaganden.

Konsolideringsnivå 2021-02-28: 204 procent

Investeringsriktlinjer

Investeringsriktlinjerna anger ramarna för Pensionskassans förvaltning av placeringstillgångar och utgår från en riskbedömning på kort och lång sikt, karaktären på de olika pensionsförmånerna och hur utfästelserna förväntas ändras över tid.

Principer för överskottshantering

Överskottsmedel används i första hand för uppräkning av pensioner under utbetalning och höjning av intjänad pensionsrätt. Pensionskassan kan även besluta om premiereduktion för de arbetsgivare som är försäkringstagare i föreningen.

Policy för aktieägarengagemang

Pensionskassan har plats i valberedningen för de största portföljbolagen och har verkat i enlighet med policy för aktieägarengagemang. Beaktat riskerna med Covid-19 har Pensionskassan varit representerad på merparten av portföljbolagens ordinarie bolagsstämmor och röstat i enlighet med respektive valberednings- och styrelses förslag.

Ersättningspolicy

Pensionskassans styrelse har antagit en policy för ersättningar. Av policyn framgår principer för ersättningar. Policyn ska bidra till att Pensionskassan styrs på ett sunt och ansvarsfullt sätt som motverkar ett överdrivet risktagande. Policyn behandlar även vilka åtgärder som Pensionskassan vidtar för att undvika intressekonflikter som kan uppstå i förhållande till ersättningar. Policyn gäller både för Pensionskassan och för Pensionskassans tjänsteleverantörer. Av policyn framgår bl.a. att för det fall det finns anställda i Pensionskassan , utgår fast ersättning och att anställd i Pensionskassan som även är anställd i Handelsbanken kan erhålla sådan icke prestationsbaserad rörlig ersättning som tillämpas i Handelsbankenkoncernen.


ikon protokoll

Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Pensionskassan

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2021

Medlemmarna i Pensionskassan SHB Tjänstepensionsförening kallas härmed till ordinarie föreningsstämma tisdagen den 13 april 2021, klockan 13.00.

Plats: Svenska Handelsbanken, Kungsträdgårdsgatan 2, Stockholm 

Ärenden 

 1. Val av ordförande vid stämman

 2. Val av protokollförare

 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

 4. Val av en eller två justerare

 5. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad

 6. Godkännande av dagordningen

 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

 8. Beslut om fastställande av resultaträkningen för 2020 och balansräkningen 2020-12-31 samt disposition av vinst enligt den fastställda balansräkningen

 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören år 2020

 10. Information om val av styrelseledamöter

 11. Fråga om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna

 12. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Stämman hålls med iakttagande av tillämpliga riktlinjer avseende behov av fysisk distansering m.m. och kan vid behov komma att delvis hållas digitalt. Vid frågor, vänligen kontakta pensionskassan.shb@handelsbanken.se.

Stockholm i mars 2021

Styrelsen


Svenska Handelsbankens Pensionsstiftelse

Organisationsnummer

802001-3564

Adress

Svenska Handelsbankens Pensionsstiftelse
c/o Handelsbanken
106 70 Stockholm

Kontaktperson

Marie Dahlgren Egenäs
E-post: mada08@handelsbanken.se
Telefon: 08-7011000

Stiftelsen har sitt säte i Stockholm, Sverige och står under tillsyn av Länsstyrelsen i Stockholms län och Finansinspektionen.

Placeringsprofilen utgörs av 

Stiftelsens tillgångar placeras huvudsakligen i aktierelaterade och ränterelaterade värdepapper som handlas på reglerade marknader. Allokering mellan tillgångsslag utgår från en riskbedömning på kort/medellång och lång sikt, karaktären på de olika pensionsförmånerna och förväntad utveckling över tid. Placeringar i aktierelaterade värdepapper kan ge en ökad volatilitet i tillgångarnas marknadsvärde men bedöms långsiktigt skapa en högre avkastning än ränterelaterade värdepapper.

Stiftelsens ändamål 

Att trygga utfästelser om pension för anställda i koncernen Handelsbanken.

Ekonomisk ställning

Årsredovisning 2018 (pdf)
Årsredovisning 2019 (pdf)
Årsredovisning 2020 (pdf 9.2 MB)

Policy för aktieägarengagemang 

Stiftelsen har plats i valberedningen för de största portföljbolagen och har verkat i enlighet med policy för aktieägarengagemang. Beaktat riskerna med Covid-19 har Stiftelsen varit representerad på merparten av portföljbolagens ordinarie bolagsstämmor och röstat i enlighet med respektive valberednings- och styrelses förslag.

Pensionsstiftelsens policy för aktieägarengagemang 2019 (pdf)   

Pensionsstiftelsens ersättningspolicy

Pensionsstiftelsens styrelse har antagit en policy för ersättningar. Av policyn framgår principer för ersättningar i Pensionsstiftelsen. Policyn ska bidra till att Pensionsstiftelsen styrs på ett sunt och ansvarsfullt sätt som motverkar ett överdrivet risktagande. Policyn behandlar även vilka åtgärder som Pensionsstiftelsen vidtar för att undvika intressekonflikter som kan uppstå i förhållande till ersättningar. Policyn gäller både för Pensionsstiftelsen och för stiftelsens tjänsteleverantörer. Av policyn framgår bl.a. att det endast får förekomma fast ersättning i Pensionsstiftelsen.

Övrigt

De som erbjuds pensionsförmåner tryggade av Stiftelsen kan på begäran erhålla Stiftelsens stadgar genom att kontakta jurist Thomas Ordeberg, Handelsbanken, 08-701 10 00.