Boränteindikatorn 2 september 2021

Så här fungerar Boräntor

När banken lånar ut pengar till dig måste vi samtidigt säkerställa att du ska kunna förlänga ditt lån efter räntebindningsperiodens slut. Därför måste banken låna upp pengar på marknaden på längre löptider än de räntebindningstider du som kund normalt väljer. Att låna på längre löptider är normalt dyrare och ökar därför bankens kostnader något.

För att kunna erbjuda dig kortare räntebindningstider byter banken sin långa räntebindningstid till en kortare genom en så kallad ränteswap. Det betyder att banken kan erbjuda alla typer av räntebindningstider, både korta och långa. Som bank lånar vi upp pengar både i Sverige och i utlandet. För att kunna erbjuda dig ett lån i svenska kronor måste banken byta ut den utländska valutan till kronor i en så kallad valutaswap. Alla typer av swappar innebär en transaktionskostnad.

Den ränta vi som bank får betala, tillsammans med transaktionskostnaderna för ränte- och valutaswappar, utgör själva upplåningskostnaden för banken.

Utöver själva upplåningskostnaden, betalar du en marginal. Marginalen ska täcka de kostnader banken har för sin bolåneverksamhet, till exempel kostnader för IT-system, bankkontor, personal, kreditrisk och avkastning till bankens ägare.


Boränteindikator
I vår boränteindikator tittar vi enbart på marknadsräntorna, eftersom den ränta vi banker får betala för vår upplåning utgör en stor del av boräntorna. Genom att bedöma marknadsräntornas framtida utveckling kan vi ge en indikation om hur boräntorna kan komma att utvecklas.

Boränteindikatorn visar hur vi bedömer de korta, medellånga och långa marknadsräntorna. Vi tittar på om de kommer att stiga, sjunka eller vara oförändrade i förhållande till de räntor som gäller vid det tillfälle vi publicerar uppgifterna i boränteindikatorn.
Boränteindikator

Så här läser du tabellen
Om 6 månader indikerar förväntad förändring av korta, medellånga och långa räntor på sex månaders sikt. Om 2 år indikerar förväntad förändring av korta, medellånga och långa räntor på två års sikt. Förändringen utgår från datumet för Boränteindikatorns utgivande.
  • En röd pil indikerar en förväntad uppgång från dagens ränteläge.
  • En grå pil indikerar oförändrat ränteläge.
  • En blå pil indikerar nedgång från dagens ränteläge.

Räntemarknaden nuläge
Centralbanker ger i dagsläget mycket stort stöd till ekonomin med styrräntor omkring noll och köp av obligationer för att hålla nere räntenivån på längre löptider. Etter en uppgång av längre marknadsräntor i våras har räntor åter fallit tillbaka.

Utveckling framöver
Deltavarianten av covid-19 har återigen ökat oron för en långsammare återgång till normal ekonomisk aktivitet. Vi bedömer dock att deltavågens inverkan på ekonomin blir måttlig och att oron kommer att minska under hösten. Deltavarianten kommer därmed inte hindra centralbanker från att påbörja en minskning av stödet framöver. Det första steget är att minska obligationsköpen, vilket vi räknar med ger en viss uppgång i längre marknadsräntor. Centralbanker kommer dock att vara försiktiga med att minska stödåtgärder vilket talar för att lågräntenivån består under de närmaste åren. Höjning av styrräntor är fortfarande långt bort.

Utveckling av bostadspriserna
Efter en initial nedgång i bostadspriser i pandemins inledning har priserna stigit varje månad sedan dess, med rekordhöga priser på nationell nivå. Vi bedömer att låga räntor, stigande börser och stort underliggande behov av bostäder ligger bakom. Vi räknar nu med en fortsatt, men måttligare, prisuppgång framöver

Hur gjorde andra?
Så här valde Stadshypoteks kunder bindningstider under de senaste kvartalen.

Räntebindningstid210630210331201231200930
3 månader34%35%38%36%
1 år10%11%10%8%
2 år11%8%8%7%
3 år34%31%29%32%
5 år11%13%13%17%

Syftet med Boränteindikatorn är att ge en allmän information om räntemarknaden och kan alltså inte ensam utgöra underlag för beslut om kredit. Vi påtar oss inget ansvar för förluster som kan tänkas uppkomma genom att någon använder sig av informationen.
Utskriftsvänlig version

Analytiker
Claes Måhlén
Handelsbanken
Makroanalys

Boräntor


Prenumerera på Boränteindikatorn


© Svenska Handelsbanken AB (publ)
» Privacy notice   » Cookies